Човекът - мярка за всички неща?
Предизвикателствата на постиндустриалното информационно Общество

20 - 21 October 2020


Login
Registration
Информация
Контакти
Заявка за участие
Такса правоучастие
Важни дати
Научен комитет
Изисквания към докладите
Авторски права и публикацииона етика
Архив

Изисквания към докладите:

1. Пълен текст на докладите - до 10 стр., вкл. фигури и таблици.

2. Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg

3. Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след рецензиране ще бъдат отпечатани.

4. Пълните изисквания за оформяне и предаване на докла­дите ще бъдат изпратени на авто­рите в .doc файл, след получаване на заявката за участие.

5. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство е два. 

Техническо оформление на докладите: 

1. Пълният текст на доклада трябва да бъде до 10 страници, включително фигури, снимки, таблици и т.н., оформени Time New Roman 12. Страниците не се номерират. Докладите се изпращат като прикачени doc файлове на e-mail адрес: ypavlova@tu-sofia.bg

2.Докладът трябва да съдържа следните части: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), резюме, ключови думи, въведение (предмет и цел на изследванията, използвани методи, обзор на литературата и анализи, др.), изложение, заключение, списък на използваната литература.

3. Заглавие на доклада трябва да бъде написано с главни Bold букви и да бъде центрирано (Center, Times New Roman 12 pt, Bold). Да се остави интервал един ред между заглавието и името на автора.

4. Името и фамилията на автора или съавторите  трябва да бъдат написани с малки Bold букви и да бъдат центрирани (Center, Times New Roman 11 pt, Bold). 

5.Резюмето и ключовите думи трябва да са написани на български език и да са с размер на шрифта Times New Roman 9 pt.
Думите Резюме и Ключови думи са Bold. Резюмето трябва да бъде от 600-800 печатни знака (7-9 реда) - single-space. Между Резюмето и ключовите думи не трябва да има интервал от един ред. Ключовите думи трябва да бъдат 5 - 6, разделени със запетая. След думата Резюме се поставя точка, а след Ключови думи – двуеточие.

6.Въведението, изложението и заключението трябва да бъдат написани на Times New Roman 10 pt. Разстояние между редовете – single-space. Те трябва да бъдат двустранно подравнени. 

7.Фигурите и таблиците трябва да бъдат поместени на мястото, където са посочени, да са центрирани и да бъдат номерирани последователно и надписани. Номерата на фигурите и надписите трябва да бъдат под тях със Center, Times New Roman 9 pt, а на таблиците - над тях с Right, Times New Roman 9 pt (например Фиг. 1, Таблица 1). Фигурите и таблиците трябва да са отделени от текста с един празен ред.

8. Литературните източници трябва да бъдат изброени по реда на цитиране в квадратни скоби. Списъкът на използваните литературни източници трябва да се напише след заключението. Думата Литература трябва да се напише с малки букви на Times New Roman 10pt, Bold. Списъкът на използваните литературни източници трябва да се напише на Times New Roman 9 pt съгласно примера по-долу, а само авторите - с главни букви. 
 
 Литература
 1. VASILIAUSKAS, A., Strategic Management., Vilnius: Enciklopedija, 2012, 235 p. 
 2. SCHULTZ, D., Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, 
 Facts on File, Inc. 2010, 526 p. 
 3. Administration of Public Sector Institutions, Vilnius: LTU, 2012. 292 p. 
 4. CALLAHAN, K., BROOKS, L. Essentials of Strategic Project Management. 
 John Wiley and Sons, Inc., 2011, 209 p.
 

This page will be accessible until 28.02.2021

Other conferences in the Conference Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2020.
Design by Assoc. Prof. Dr. Rossen Radonov, MEng.