Човекът - мярка за всички неща?
Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество

19 - 20 October 2022

Информация

Заявка за участие

Важни дати

Контакти

Такса правоучастие

Научен комитет

Изисквания към докладите

Архив

Login

Авторски права и публикацииона етика

Registration

Изисквания към докладите:

1. Пълен текст на докладите - до 10 стр., вкл. фигури и таблици.

2. Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg

3. Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след рецензиране ще бъдат отпечатани.

4. Пълните изисквания за оформяне и предаване на докла­дите ще бъдат изпратени на авто­рите в .doc файл, след получаване на заявката за участие.

5. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство е два. 

Техническо оформление на докладите: 

1. Пълният текст на доклада трябва да бъде до 10 страници, включително фигури, снимки, таблици и т.н., оформени Time New Roman 12. Страниците не се номерират. Докладите се изпращат като прикачени doc файлове на e-mail адрес: ypavlova@tu-sofia.bg

2.Докладът трябва да съдържа следните части: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), резюме, ключови думи, въведение (предмет и цел на изследванията, използвани методи, обзор на литературата и анализи, др.), изложение, заключение, списък на използваната литература.

3. Заглавие на доклада трябва да бъде написано с главни Bold букви и да бъде центрирано (Center, Times New Roman 12 pt, Bold). Да се остави интервал един ред между заглавието и името на автора.

4. Името и фамилията на автора или съавторите  трябва да бъдат написани с малки Bold букви и да бъдат центрирани (Center, Times New Roman 11 pt, Bold). 

5.Резюмето и ключовите думи трябва да са написани на английски език и да са с размер на шрифта Times New Roman 10 pt.
Думите Резюме и Ключови думи са Bold. Резюмето трябва да бъде от 600-800 печатни знака (7-9 реда) - single-space. Между Резюмето и ключовите думи не трябва да има интервал от един ред. Ключовите думи трябва да бъдат 5 - 6, разделени със запетая. След думата Резюме се поставя точка, а след Ключови думи – двуеточие.

6.Въведението, изложението и заключението трябва да бъдат написани на Times New Roman 12 pt. Разстояние между редовете – single-space. Те трябва да бъдат двустранно подравнени. 

7.Фигурите и таблиците трябва да бъдат поместени на мястото, където са посочени, да са центрирани и да бъдат номерирани последователно и надписани. Номерата на фигурите и надписите трябва да бъдат под тях със Center, Times New Roman 10 pt, а на таблиците - над тях с Right, Times New Roman 10 pt (например Фиг. 1, Таблица 1). Фигурите и таблиците трябва да са отделени от текста с един празен ред.

8. Литературните източници трябва да бъдат изброени по азбучен ред. Списъкът на използваните литературни източници трябва да се напише след заключението. Думата Литература трябва да се напише с малки букви на Times New Roman 12pt, Bold. Списъкът на използваните литературни източници трябва да се напише на Times New Roman 12 pt съгласно примера по-долу, а само авторите - с главни букви. 
 Цитиране: 
Цитирането се извършва в текста като в скоби се изписва фамилията на цитирания автор, годината и страните.
 Пример: McCarthy and Hatcher (1996, pp. 69-70) insist that with presentations „structure must be clear and precise”;

Пример: The flora and fauna of Britain ‘has been transported to almost every corner of the globe since colonial times’ (Plants and Animals of Britain, 1942, p. 8).
 


Last changed on 10.03.2022, 09:31:00
This page will be accessible until 13.02.2023
Other conferences/journals in the Conference/Journal Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2022.
Design by Assoc. Prof. Dr. Rossen Radonov, MEng.