Човекът - мярка за всички неща?
Предизвикателствата на постиндустриалното информационно Общество

20 - 21 October 2021

Login

Registration

Информация

Контакти

Заявка за участие

Такса правоучастие

Важни дати

Научен комитет

Изисквания към докладите

Авторски права и публикацииона етика

Архив

Изисквания към докладите:

1. Пълен текст на докладите - до 10 стр., вкл. фигури и таблици.

2. Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg

3. Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след рецензиране ще бъдат отпечатани.

4. Пълните изисквания за оформяне и предаване на докла­дите ще бъдат изпратени на авто­рите в .doc файл, след получаване на заявката за участие.

5. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство е два. 

Техническо оформление на докладите: 

1. Пълният текст на доклада трябва да бъде до 10 страници, включително фигури, снимки, таблици и т.н., оформени Time New Roman 12. Страниците не се номерират. Докладите се изпращат като прикачени doc файлове на e-mail адрес: ypavlova@tu-sofia.bg

2.Докладът трябва да съдържа следните части: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), резюме, ключови думи, въведение (предмет и цел на изследванията, използвани методи, обзор на литературата и анализи, др.), изложение, заключение, списък на използваната литература.

3. Заглавие на доклада трябва да бъде написано с главни Bold букви и да бъде центрирано (Center, Times New Roman 12 pt, Bold). Да се остави интервал един ред между заглавието и името на автора.

4. Името и фамилията на автора или съавторите  трябва да бъдат написани с малки Bold букви и да бъдат центрирани (Center, Times New Roman 11 pt, Bold). 

5.Резюмето и ключовите думи трябва да са написани на български език и да са с размер на шрифта Times New Roman 9 pt.
Думите Резюме и Ключови думи са Bold. Резюмето трябва да бъде от 600-800 печатни знака (7-9 реда) - single-space. Между Резюмето и ключовите думи не трябва да има интервал от един ред. Ключовите думи трябва да бъдат 5 - 6, разделени със запетая. След думата Резюме се поставя точка, а след Ключови думи – двуеточие.

6.Въведението, изложението и заключението трябва да бъдат написани на Times New Roman 10 pt. Разстояние между редовете – single-space. Те трябва да бъдат двустранно подравнени. 

7.Фигурите и таблиците трябва да бъдат поместени на мястото, където са посочени, да са центрирани и да бъдат номерирани последователно и надписани. Номерата на фигурите и надписите трябва да бъдат под тях със Center, Times New Roman 9 pt, а на таблиците - над тях с Right, Times New Roman 9 pt (например Фиг. 1, Таблица 1). Фигурите и таблиците трябва да са отделени от текста с един празен ред.

8. Литературните източници трябва да бъдат изброени по реда на цитиране в квадратни скоби. Списъкът на използваните литературни източници трябва да се напише след заключението. Думата Литература трябва да се напише с малки букви на Times New Roman 10pt, Bold. Списъкът на използваните литературни източници трябва да се напише на Times New Roman 9 pt съгласно примера по-долу, а само авторите - с главни букви. 
 
 Литература
 1. VASILIAUSKAS, A., Strategic Management., Vilnius: Enciklopedija, 2012, 235 p. 
 2. SCHULTZ, D., Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, 
 Facts on File, Inc. 2010, 526 p. 
 3. Administration of Public Sector Institutions, Vilnius: LTU, 2012. 292 p. 
 4. CALLAHAN, K., BROOKS, L. Essentials of Strategic Project Management. 
 John Wiley and Sons, Inc., 2011, 209 p.
 

This page will be accessible until 28.02.2022

Other conferences/journals in the Conference/Journal Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2022.
Design by Assoc. Prof. Dr. Rossen Radonov, MEng.