11039

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11040

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
201 Николов, Е. К., АНАЛИЗ НА ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА Green-ФУНКЦИИ - I част (2012)
202 Николов, Е. К., АНАЛИЗ НА ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА Green-ФУНКЦИИ - II част (2012)
203 Карлова-Сергиева, В. А., МОДИФИЦИРАНИ МЕТОДИ В КОМПЛЕКСНАТА РАВНИНА (2012)
204 Карлова-Сергиева, В. А., КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗАКЪСНЕНИЕ В САУ ПРИ ПРОМЯНА В ПАРАМЕТРИТЕ НА ОБЕКТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ (2012)
205 Николова, Н. Г., ФИЛТРИ В ДВУРЕЖИМНИ РЕПЕТИТИВНИ СИСТЕМИ (2012)
206 Николова, Н. Г., ДВУРЕЖИМНИ РЕПЕТИТИВНИ СИСТЕМИ (2012)
207 Георгиев, Ц. П., МОДЕЛИРАНЕ НА ФЕРМЕНТАЦИОННИ ПРОЦЕСИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА АМИНИКИСЕЛИНИ ЧРЕЗ ИНФИНИТЕЗИМАЛНИ ОПЕРАТОРИ (2012)
208 Славов, Ц. Н., Роева,О., СИСТЕМА ЗА ОПТИМАЛНО ПИД УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ПОЛУПЕРИОДИЧЕН ФЕРМЕТАЦИОНЕН ПРОЦЕС (2012)
209 Панделова, А. Л., РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЪКАНЕН БИОСЕНЗОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ (2012)
210 Дамянов, Д. А., Гълъбов, В. Т., АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ФАЗАТА НА ОТВОРЕН ГЛОТИС ВЪРХУ СПЕКТРАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЦЕСА НА ФОНАЦИЯ (2012)
211 Маринчев,А., СРЕДА ЗА СЪБИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ЧОВЕКА-ОПЕРАТОР ПРИ РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ (2012)
212 Хотмар,А., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ – СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМИ (2012)
213 Диков.С., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОПТИМАЛНИ ПО КРИТЕРИИ МИНИМУМ РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЪРХУ РЕАЛЕН ОБЕКТ (2012)
214 Bucz,St., Kozakova,A., Vesely.V., SINE-WAVE TYPE ROBUST PID CONTROLLER DESIGN FOR SYSTEMS WITH UNSTABLE ZERO (2012)
215 Kozak,S., Kozakova,A., AUTOMATIC CONTROL METODS - HISTORY END TRENDS (2012)
216 Савова,С., Николов,Н., ДИНАМИЧНИ СВОЙСТВА НА МОБИЛЕН ЗАВАРЪЧЕН РОБОТ (2012)
217 Радева,Н., ФРАКТАЛНА СИСТЕМА С ВЪТРЕШЕН МОДЕЛ (2012)
218 Георгиева,В., Хаджидимитров,А., АВТОМАТИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СКЛАДОВИТЕ НАЛИЧНОСТИ С ПОМОЩТА НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ (ERP) (2012)
219 Уливеров,И., Йончев, Е. Й., Йонков, Т. С., МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РОТОРНАТА ВРЕМЕКОНСТАНТА НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ В СИСТЕМИ С ИНДИРЕКТНО ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ (2012)
220 Цанков, Д. Ц., Йонков, Т. С., Йончев, Е. Й., ПРЕВКЛЮЧВАЕМИ УПРАВЛЯВАЩИ СТРУКТУРИ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТА В СГРАДНИ СИСТЕМИ (2012)
221 Михов, М. Р., Жилевски, М. М., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПОЗИЦИОННО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ ЗА ФРЕЗОВИ МАШИНИ (2012)
222 Борисов, Б. Н., Ангелов,С., ЕНЕРГОИКОНОМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ КАМЕНООБРАБОТКАТА (2012)
223 Христов, В. Д., БЕЗСЕНЗОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА СКОРОСТТА НА СЕРВОЗАДВИЖВАНЕ (2012)
224 Николов,В., Заманов, В. Б., BLUETOOTH/WI-FI УПРАВЛЕНИЕ НА РОБОТ С ПОВИШЕНА МОБИЛНОСТ (2012)
225 Заманов, В. Б., Димитров,А., Симеонов,С., РАЗВИТИЕ НА СЕНЗОРНАТА СИСТЕМА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МОБИЛЕН РОБОТ (2012)
226 Василев, Р. К., Димитров, Д. П., АВТОНОМЕН МОБИЛЕН РОБОТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМА ЗА ПЕРЦЕПТУАЛНО ЗАКОТВЯНЕ (2012)
227 Неделчев, П. С., ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ НА МОБИЛНИ РОБОТИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА MATLAB® И ARIA (2012)
228 Чавдаров,И., Танев,Т., Павлов, В. И., СИМУЛАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЯТА НА КРАЧЕЩ РОБОТ (2012)
229 Чипов,Г., Николов,В., Ханджиев,Й., Павлов, В. И., МИОЕЛЕКТРИЧНА ПРОТЕЗА С ПЕТ ПРЪСТА И ШЕСТ АКТИВНИ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА (2012)
230 Araujo,A., Portugal,D., Couceiro,M., Figueiredo,C., Rocha,R., SMALL AND COMPACT MOBILE ROBOTS SURVEYING AND COMPARING PLATFORMS (2012)
231 Couceiro,M., Miguel Luz,J,A., Ferreira,N., SIMULATION ENVIRONMENTS OF FLYING PLATFORMS (2012)
232 Цветков, П. М., Милушев, Г. С., Константинова,В., Коджабашев, И. Н., Гуров, Н. Р., Славов, В. Д., МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНЕНИЯ В ОБХВАТА НА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ Част 1 (2012)
233 Цветков, П. М., Милушев, Г. С., Костадинова,В., Коджабашев, И. Н., Гуров, Н. Р., Славов, В. Д., МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНЕНИЯ В ОБХВАТА НА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ Част 2 (2012)
234 Иванчева, В. М., Петрова,Р., Джуджев,B., Качулкова, С. З., НЕВРОННА МРЕЖА ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ПУКНАТИНИ, ИЗПОЛЗВАЩА БАЗИ ДАННИ ОТ ИЗМЕРЕВАНИЯ С ТЕНЗОРЕЗИСТОРИ (2012)
235 Държанова, Д. П., Държанов, П. И., АНАЛИЗ НА ГРЕШКАТА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ НА ИНДУКТИВНОСТТА НА ФИЛТРОВ ДРОСЕЛ ПО СХЕМА С ЕТАЛОНЕН ДРОСЕЛ (2012)
236 Гуров, Н. Р., Джуджев,Б., ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТЕРМОМЕТЪР ЗА УЧЕБНИ ЦЕЛИ (2012)
237 Джуджев,Б., Иванчева, В. М., Качулкова, С. З., КЛАСИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИИТЕ (2012)
238 Христова,Н., МАТЕМАТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗДИГАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ ПРИ ОСОБЕНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ (2012)
239 Baeva, S. K., Hinova, I. S., Methodology for Effective Distribution of Manufacture Capacities in a High-Tech Enterprise (2023)
240 Zgureva, D. M., Filipov, K. B., Gosheva L., Petrova R., Utilizing of sunflower seed husk through production of biochar and its application in systems for purification of water contaminated with cadmium (2023)
241 Katsarova, P. C., Georgiev, K. K., Vasileva, A. L., Marin Jovchev Dimitrov., Design and Production of a Device for Basing and Fixing Conic Details in Sine Bar Measurements (2023)
242 Georgiev, K. K., Katsarova, P. C., Todorov, N., Design and manufacture of a device for working with a portable roughness device INSIZE ISR- C002, using additive printing (2022)
243 FREUND,R., An Integrating View on DNA Computing and Membrane Computing (2008)
244 YILDIRIM,K., KALAYCI,T., UGUR.A., Optimizing Coverage in a K-Covered and Connected Sensor Network Using Genetic Algorithms (2008)
245 DESHPANDE,A., KELKAR,R., ADVANCED GENETIC OPERATORS AND TECHNIQUES -AN ANALYSIS OF DOMINANCE & DIPLOIDY,REORDERING OPERATOR IN GENETIC SEARCH (2008)
246 DUREV,V., GADJEVA, E. D., Passive Circuit Synthesis using Genetic Algorithms in MATLAB (2008)
247 DOLAPCHIEV, I. D., An Application of Genetic Algorithms and Direct Search Methods to Crack Parameters Identification in Electromagnetic Non-destructive Testing (2008)
248 LAZAROVA, M. K., Efficiency of Parallel Genetic Algorithm for Solving N-Queens Problem on Multicomputer Platform (2008)
249 PETROV,G., ILIEV,P., TZVETKOV, P. M., Comparison of Global Histogram Methods for 2D and 3D Entropy Based Image Segmentation (2008)
250 LAZAROVA, M. K., BOROVSKA, P. I., MABGAR,S., The Impact of the Mutation Strategy on the Quality of Solution of Parallel Genetic Algorithms (2008)