11039

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11040

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
151 Rosinova,D., Vesely,V., ROBUST CONTROLLER DESIGN USING LMI APPROACH (2012)
152 Bucz,S., Kozakova,A., Vesely.V., MODIFIED ZIEGLER-NICHOLS FREQUENCY-DOMAIN METHOD. FOR SPECIFIED CLOSED-LOOP PERFORMANCE (2012)
153 Атанасов,А., Томова,Ф., ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ПРЕЦЕДЕНТИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИТЕ (2012)
154 Чернева,Г., ПРИЛОЖЕНИЕ НА СХЕМА ЗА ФАЗОВА АВТОМАТИЧНА ДОНАСТРОЙКА НА ЧЕСТОТАТА В СИСТЕМИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ С ХАОТИЧНИ СИГНАЛИ (2012)
155 Руйкова,В., Гарипов, Е. М., ДИНАМИЧНО МАТРИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕМИНИМАЛНО-ФАЗОВ ОБЕКТ (2012)
156 Перев, К. Л., ИНТЕГРАЛНА ЛИНЕАРИЗАЦИЯ НА НЕЛИНЕЙНИ СИСТЕМИ (2012)
157 Перев, К. Л., РЕДУЦИРАНЕ НА РЕДА НА МОДЕЛА ЧРЕЗ ЧЕСТОТНО ПРЕТЕГЛЕНИ БАЛАНСОВИ РЕАЛИЗАЦИИ (2012)
158 Ружеков, Г. Т., Тиянов,И., Пулева, Т. Т., МОГОФУНКЦИОНАЛЕН СТЕНД ЗА МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (2012)
159 Пулева, Т. Т., АДАПТИВНА КОМПЕНСАЦИЯ НА СМУЩЕНИЯ В МЕХАТРОННА СЕРВОСИСТЕМА (2012)
160 Кралев,Й., Филипов,Ф., Филипова, К. В., РЕАЛИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ С FPGA НА ПОДВИЖЕН ОБЕКТ (2012)
161 Йорданова,Г., РАЗМИТ МОДЕЛ ПРИ ДИАГНОСТИКА НА НЕИЗПРАВНОСТИ С УРАВНЕНИЯ НА ПОДОБИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СЕРВОСИСТЕМА (2012)
162 Димов,А., Иванов, И. Е., РАЗРАБОТКА НА АДАПТИРАЩИ СЕ ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ (2012)
163 Иванов, И. Е., Георгиев, В. Е., СИСТЕМИ ЗА РЕАЛНО ВРЕМЕ (2012)
164 Йончев, А. С., МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ ПОДДЪРЖАЩА СИСТЕМА В БАНКА (2012)
165 Марковски, А. Г., РОБАСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН МОДЕЛ C МАГНИТНА ЛЕВИТАЦИЯ (2012)
166 Венева,И., Кирязов,П., ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ПОХОДКАТА С ПОМОЩТА НА АВТОНОМНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ (2012)
167 Огнянова,О., Хараланова, Е. А., ДИСКРЕТЕН ФИЛТЪР НА ВИНЕР ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА ВЯТЪРНА ТУРБИНА (2012)
168 Балджиев, Н. Г., МОДЕРНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ (SCADA) (2012)
169 Бодурски, В. Т., МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОМЕНИТЕ В ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ С БАВНО ИЗМЕНЯЩИ СЕ ПАРАМЕТРИ (2012)
170 Марков, Е. К., ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ (2012)
171 Карастанев,С., Калайджиева,М., Антонова,Р., МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА ПОХОДКАТА НА ПАЦИЕНТИ С ГЛЕЗЕННО-СТЪПАЛНА ОРТЕЗА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖИРО СЕНЗОРИ (2012)
172 Кондев,Г., Тенчев,Д., ПРИЛАГАНЕ НА FMEA ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДСКАЗВАЩА ПОДДРЪЖКА (2012)
173 Димитрова, А. Д., ИЗМЕРВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА РАЗТВОРЕН КИСЛОРОД С КИСЛОРОДОМЕТЪР ВЪВ ВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И КАЛИБРИРАНЕ (2012)
174 Николов, Е. К., МАТЕМАТИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ, СТРУКТУРИ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОБОБЩЕНОТО ДРОБНО СМЯТАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ (2012)
175 Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Стоилова, В. Т., КАЧЕСТВО НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ,ОСНОВАНИ НА ДРОБНОТО СМЯТАНЕ (2012)
176 Дурчева, М. И., Трендафилов, И. Д., ЗАДАЧАТА ЗА ДИСКРЕТНИЯ ЛОГАРИТЪМ И КРИПТОГРАФИЯ ИЗПОЛЗВАЩА НЯКОИ АЛГЕБРИ (ГРУПИ, ПОЛУГРУПИ, ПОЛУПРЪСТЕНИ) (2012)
177 Йонков, Т. С., ОПТИМАЛНО ПО БЪРЗОДЕЙСТВИЕ КОРИГИРАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЧНИ РЕЖИМИ В АВТОМАТИЗИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ (2012)
178 Йонков, Т. С., Йончев, Е. Й., Цанков, Д. Ц., СИСТЕМИ ЗА ИНДИРЕКТНО ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ С РАЗЛИЧНИ ТОКОВИ МОДЕЛИ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕРТОРИ НА НАПРЕЖЕНИЕ С ПРОСТРАНСТВЕНА ВЕКТОРНА МОДУЛАЦИЯ (2012)
179 Цанков, Д. Ц., КОМБИНИРАН ПОДХОД ЗА ОПИСАНИЕ НА РОТАЦИОННИ РЕКУПЕРАТОРИ В СИСТЕМИТЕ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2012)
180 Танева,А., Ахмед,С., Петров,М., Вантулев,И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА МРЕЖОВИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (2012)
181 Делийски,Н., Янков, Е. А., МОДЕЛНО ПРЕДСКАЗВАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РАЗМРАЗЯВАНЕ И ТЕРМИЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА (2012)
182 Ценов, Г. Ц., Богатинова,И., Младенов, В. М., ПРЕДСКАЗВАНЕ ДНЕВНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОНСУМАЦИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕВРОННИ МРЕЖИ (2012)
183 Бошнаков,К., Гинчев,Т., Петков,В., Михайлов,Е., СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕДСКАЗВАЩО ПОДДЪРЖАНЕ НА PIERCE-SMITH КОНВЕРТОРИ (2012)
184 Филипова-Петракиева, С. К., Таскова,Г., Терзиева, С. Д., ДЕФИНИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ЛАМПИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ (2012)
185 Петкова, Н. С., Стоянова,К., Кънева-Цочева, М. М., ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА СИЛОВИТЕ ТРАНСФОРМАТОРИ (2012)
186 Вълкова-Джарвис, З. В., Ръководство за лабораторни упражнения по Цифрова обработка на сигнали (част 1) (2022)
187 Pandiev, I. M., Analysis and Design of Bipolar Programmable-Gain Amplifiers Using Digital Potentiometers (2022)
188 Stoynov, V. R., Ivanov, A. S., Mihaylova, D. A., Flexible access network design for futuristic mobile 5D communications and services (2022)
189 Скопчанов,М., ПОДОБРЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА ЛИЦА ЧРЕЗ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ШАБЛОНА В РЕАЛНО ВРЕМЕ (2012)
190 Рашид,Р., Узунов,В., Петров,П., УПРАВЛЕНИЕ НА ОВК СИСТЕМА ЗА ЛЕТИЩЕН ТЕРМИНАЛ (2012)
191 Райчев,Р., Узунов,В., Петров,П., ЙЕРАРХИЧНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА БИЗНЕС СГРАДА ТИП МОЛ (2012)
192 Trifonov, R. I., Nakov, O. N., Slavcho Manolov., Tsochev, G. R., Pavlova, G. V., New approaches to the investigations and classification of cyber threats challenged by the application of artificial intelligence methods (2020)
193 Tsochev, G. R., Radoslav Yoshinov., Nataly Zhukova., Some security issues with the industrial internet of things and comparison to SCADA systems (2020)
194 Табакова,Б., УСТОЙЧИВОСТ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С РАЗМИТ РЕГУЛАТОР НА ПРИНЦИПА НА ПАРАЛЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНА КОМПЕНСАЦИЯ И ПРЕДИКТОР НА ОБЕКТА (2012)
195 Меразчиев,Д., СИНТЕЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗМИТИ АЛГОРИТМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДВУСВЪРЗАНИ ОБЕКТИ (2012)
196 Енев, С. Е., ДИСКРЕТНА ВХОДНО-ИЗХОДНА ЛИНЕАРИЗАЦИЯ НА ТОКОВО УПРАВЛЯВАНИ АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ (2012)
197 Ефремов, А. К., ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕВРОННИТЕ МРЕЖИ В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (2012)
198 Ефремов, А. К., Тодоров, А. М., ЛОГИСТИЧНА РЕГРЕСИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕТО Й В ОЦЕНЯВАНЕТО НА КРЕДИТНИЯ РИСК (2012)
199 Дурчева, М. И., Трендафилов, И. Д., ЗАДАЧАТА ЗА ДИСКРЕТНИЯ ЛОГАРИТЪМ В КРАЙНИ ПОЛЕТА (2012)
200 Дурчева, М. И., Трендафилов, И. Д., ЗАДАЧАТА ЗА ДИСКРЕТНИЯ ЛОГАРИТЪМ ЗА ГРУПИ ОТ ТОЧКИ НА КРИВА (2012)