Оригинал (Original)
Автори: Велчев, А. П.
Заглавие: Някои идеи относно графичното решаване на ирационални уравнения с компютър
Ключови думи: прогнозиране поведението на ирационални изрази, приложение на мат-анализа при решаването на възникнал проблем

Абстракт: Човекът е творец и мислещо същество. Желателно е технологиите да не заместват тези дейности, а да подпомагат съставянето на хипотези, досещането и да облекчават технически процедури. Едни от най-главните цели на обучението въобще са развиване на критично логическо мислене, умствено трудолюбие, концентрация и т.н. Тук се предлагат идеи, свързани с графичното решаване на ирационални уравнения с компютър, приложими по- скоро при извънкласна работа в горния курс. Работата съдържа методически бележки.

Библиография

  Издание

  Международно научно on-line списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, том II, брой 3, стр. стр. 38-43, 2012, България, Стара Загора, Съюз на учените – Стара Загора

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Velchev, A. P.
  Title: SOME IDEAS ABOUT COMPUTER-AIDED GRAPHICAL SOLVING OF IRRATIONAL EQUATIONS
  Keywords: dynamic geometry, solving and exploring, irrational equations

  Abstract: With the program for dynamic geometry (and algebra) GeoGebra, for example, we attain accuracy to the 15-th decimal place on maximal zoom, which is noticeable. Here I use some calculus methods to prognose the behaviour of irrational terms, aiming to promote methods for computer-aided graphical solving of wider set of equations. Thus I enrich our earlier publications. The predictability of the terms in an equation is a key moment for graphical solving, because we must be able to say if an equation has or hasn’t roots (intersection points of the graphs of the two sides) out of the screen area, especially when the terms are not elementary functions, which the students know. This way the advanced students will see practical implementation of calculus in real situation. It is a weakness in education to teach them to find asymptotes, intervals of concavity, etc, without showing them how and why we use them.

  References

   Issue

   Science & Technologies, vol. II, issue 3, pp. 38-43, 2012, Bulgaria, Stara Zagora, Union of Bulgarian Scientists Publishing

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание