Оригинал (Original)
Автори: Василева, Е. П.
Заглавие: Ефективно пренасяне на електроенергия в разпределителни мрежи
Ключови думи: енергийна ефективност, икономическа ефективност, разпределителни мрежи, дисконтирани разходи

Абстракт: Изследва се възможността за постигане на ефективност при пренасянето на електрическа енергия в разпределителни мрежи за средно напрежение. Оценява се големината на дисконтираните разход в зависимост от пренасяната мощност и номинално напрежение на електропроводите. Правят се обобщения относно постигането на ефективно пренасяне на електроенергия в разпределителни мрежи.

Библиография

  Издание

  Известия на СУБ, том 34, брой 1, стр. стр. 14-17, 2019, България, Сливен, Сливен, ISSN 1311 2864

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Vasileva, E. P.
  Title: Effective Transmission of Electricity in Distribution Networks
  Keywords: energy efficient, economic efficiency, distribution networks, discounted costs

  Abstract: The possibility of achieving efficiency in the transmission of electrical energy in distribution networks for medium voltage is being investigated. The size of the discounted cost is evaluated depending on the transmitted power and nominal voltage of the power lines. Generalizations are made regarding the achievement of efficient transmission of electricity in distribution networks.

  References

   Issue

   Union of scientists in Bulgaria, vol. 34, issue 1, pp. 14-17, 2019, Bulgaria, Sliven, Sliven, ISSN 1311 2864

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание