Оригинал (Original)
Автори: Табов, Й.Б., Велчев, А. П., Данова, В.
Заглавие: Един опит за сравнение на методи за преподаване на темата “Тригинометрични уравнения”
Ключови думи: графично решаване, тригонометрични уравнения, педагогически експеримент

Библиография

  Издание

  Proceedings of the International jubilee conference Computer methods in science and education, стр. стр. 252-256, 2008, България, Варна

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tabv, JB., Velchev, A. P., Danova, V.
  Title: An attempt to compare methods for teaching the topic Trigonometric equations
  Keywords: graphical solving of equations, trigonometrical equations, experiment

  References

   Issue

   Proceedings of the International jubilee conference Computer methods in science and education, pp. 252-256, 2008, Bulgaria, Varna

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум