Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, К. К., Шопов, И. Н., Кацарова, П. Ц.
Заглавие: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СИСТЕМАТА МАШИНА – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ИНСТРУМЕНТ – ДЕТАЙЛ ПРИ ДИАМАНТЕНО СТРУГОВАНЕ НА ОПТИЧНИ ДЕТАЙЛИ
Ключови думи: Диамантено струговане, оптични детайли, параметри, точност.

Абстракт: Използването на диамантеното струговане за обработката на оптични детайли със сложна геометрия е все по - често срещан и все още развиващ се метод за генериране на сложни повърхнини. В настоящият доклад са разгледани отделните елементи на системата машина – приспособление – инструмент – детайл при тази обработка. Анализирани са конструкциите на отделните елементи за да се установи откъде могат да възникнат евентуални грешки и неточности при обработката на оптични детайли. Целта на тази процедура е да се насочи вниманието към проблемните елементи на системата, за да се подобри качеството на повърхнините на обработените детайли.

Библиография

  Издание

  XХVII MНТК „АДП-2018”, 2018, България, Созопол, ISBN ISSN – 1310 – 3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Georgiev, K. G., Shopov, I. N., Katsarova, P. C.
  Title: CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM: MACHINE – DEVICE - TOOLS - DETAIL IN DIAMOND TURNING OF OPTICAL COMPONENTS
  Keywords: diamond turning, optical elements, parameters, accuracy

  Abstract: The use of diamond turning for the processing of optical elements with complex geometry is an increasingly common and increasingly evolving method for generating complex surfaces. This report examines the individual elements of the machine - device - tool - detail system. The individual element designs are analyzed to determine where errors and inaccuracies may occur in the processing of optical details. The purpose of this procedure is to focus attention on the problem elements of the system in order to improve the surface quality of the processed parts.

  References

   Issue

   XХVII ISTX „ADP-2018”, 2018, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN – 1310 – 3946

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум