Оригинал (Original)
Автори: Велчев, А. П., Tabov, JB.
Заглавие: Computer-aided visualization of graphical solving of equations of the form f(x) = g(x) and f(a,x) = g(a,x)
Ключови думи: графично решаване на уравнения, дидактически софтуер, визуал

Абстракт: Важен недостатък на метода за визуализация на графично решаване на уравнения с компютър е, че екранът показва част от координатната равнина. Затова в общия случай получаваме непълна информация за броя и разпределението на корените на уравнението. Тук предлагаме подход, при който този недостатък се избягва за ограничено (но достатъчно широко за училищното ниво) множество от функции и . Той дава възможност за решаване и изследване и на параметрични уравнения, чрез дидактически софтуер за динамична геометрия като GeoGebra. Тук правим преглед на теоретични и практически разработки в областта на графичното решаване и изследване на уравнения с компютър, имайки предвид по-скоро визуализацията на такива. Предлагаме последователност от три примера, третиращи взаимосвързани нестандартни уравнения, които обобщаваме чрез параметрично уравнение. Най-интересните, стимулиращи изследователското мислене, са именно параметричните задачи.

Библиография

  Издание

  сборник доклади на XVIII международна научна конференция Млади учени, стр. стр. 148 – 157, 2009, България, София, на Лесотехнически Университет

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Velchev, A. P., Tabov, JB.
  Title: Computer-aided visualization of graphical solving of equations of the form f(x) = g(x) and f(a,x) = g(a,x)
  Keywords: Didactics software, graphical solving of equations, Computer-aided visualization, dynamic geometry software

  Abstract:

  References

   Issue

   Proceedings of the XVIII International Conference for Young Scientists, pp. 148 – 157, 2009, Bulgaria, Sofia, University of forestry Press

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум