Оригинал (Original)
Автори: Велчев, А. П.
Заглавие: Problems in teaching and learning how to solve mathematical problems of the type “Discrete optimization” (for mathematics competitions)
Ключови думи: дискретна оптимизация, математически олимпиади, мотивация, е

Абстракт: Разгледани са две задачи от тип дискретна оптимизация. Втората е авторска. Засега не съществуват научни изследвания, разработени дидактически технологии или предписания как да обучаваме (или да се учим) как се решават задачи от този тип. Ако се прилагат някакви подходи от страна на обучаващите, то това става несистемно и не докрай осъзнато и целенасочено. Решенията обикновено се дават без мотивация [2]. Специалистите Сава Гроздев, Йордан Табов, Петър Бойваленков, Ивайло Кортезов, Емил Колев, Невена Събева и др. от Института по Математика и Информатика на БАН подкрепят/изказват мнения от този вид. Тук предложените решения са нови, със систематичен подход и обучаващи въпроси, последователни подобрения на хипотезите за достигане до оптималното решение [1], както и подробни инструкции как и защо така се разсъждава. Поставени са нерешени проблеми и са очертани бъдещи цели на научната работа.

Библиография

  Издание

  сборник доклади на XVIII международна научна конференция Млади учени, стр. стр. 138 – 147, 2009, България, София, Лесотехнически Университет, София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Velchev, A. P.
  Title: Problems in teaching and learning how to solve mathematical problems of the type “Discrete optimization” (for mathematics competitions)
  Keywords: Discrete optimization, mathematics competitions, heuristics, experimenting

  Abstract:

  References

   Issue

   Proceedings of the XVIII International Conference of the Young Scientists, pp. 138 – 147, 2009, Bulgaria, Sofia, University of Forestry Press

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум