Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Й. С.
Заглавие: Относно видовете трактори и изискванията към тях във връзка с предназначението им.
Ключови думи: трактор, самоходна колесна машина, самоходна верижна машина, агрегат, класификация на тракторите, експлоатационни качества

Библиография

  Издание

  , 2020, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoyanov, Y. S.
  Title: ON THE TYPES OF TRACTORS AND REQUIREMENTS TO THEM IN CONNECTION WITH THEIR PURPOSE
  Keywords: tractor, self-propelled wheel machine, self-propelled chain machine, aggregate, tractors classification, performance characteristics

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание