Оригинал (Original)
Автори: Ангелов, К. Н., Христов, Х., В.
Заглавие: ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМП С ИЗПОЛЗВАНЕ НА МНОГООБОРОТНА РОТАЦИЯ НА СКАНИРАЩАТА АНТЕНА
Ключови думи: ЕМС, Антенни измервания, Многооборотно сканиране

Абстракт: В тази статия е представен иновативен метод за измервания на електромагнитната съвместимост в околната среда с помощта на многооборотно завъртане с константна ъглова скорост на сканиращата антена. Описани са теоретичната основа и принципния алгоритъм за обработка на периодично повтарящите се при сканирането сигнали. Също така са направени някои заключения относно бъдещото усъвършенстване на метода.

Библиография

  Издание

  UNITECH 2021, том 1, стр. стр. 179-182, 2021, България, Габрово, ISSN 1313-230X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Angelov, K. N., Hristov, H., V.
  Title: EMF MEASUREMENT USING MULTI-TURN ROTATION OF THE SCANNING ANTENNA
  Keywords: EMC, Antenna Measurements, Multi-turn Scanning

  Abstract: In this study an innovative method for EMF measurements in the environment using multiple rotation with constant speed of the scanning antenna has been presented. The theoretical basis and the principal algorithm for processing the periodically repetitive signal during the scanning has been described. Some conclusions for future improvement of the method have also been discussed.

  References

   Issue

   UNITECH 2021, vol. 1, pp. 179-182, 2021, Bulgaria, Gabrovo, ISSN 1313-230X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание