Оригинал (Original)
Автори: Цонева, М. М.
Заглавие: Относно кинаметиката на регионални подсистеми на промишлени роботи с три степени на свобода
Ключови думи: Промишлен робот, регионална подсистема, Stanford Manipulator

Абстракт: В настоящия труд са обобщени кинематичните модели на основните регионални подсистеми на промишлени роботи с три степени на свобода, създадени на база на трансформацията на Денавид и Хартенберг. Представени са принципни блокови структури за числено решаване на правата и обратната задача на кинематиката на тези механизми в средата на програмен продукт Matlab.

Библиография

  1. Mihaylowa, G., M. Tsoneva, 2020, On the kinematics of the regional subsystems of industrial robots with three degrees of freedom, Mechanics of machines, том брой 124, стр. стр. 22-27

Издание

Механика на машините, том 1, брой 124, стр. стр. 22-27, 2020, България, Варна, Варна - проф. Минчев, ISSN 0861-9727

Пълен текст на публикацията

Autors: Tsoneva, M. M.
Title: On the kinematics of the regional subsystems of industrial robots with three degrees of freedom
Keywords: Industrial robot, regional subsystem, Stanford Manipulator, kinematic model, Euler angles, transformation of Denavid and Hartenberg

Abstract: The present paper summarizes the kinematic models of the main regional subsystems of industrial robots with three degrees of freedom, created on the basis of the transformation of David and Hartenberg. Principal block structures for numerically solving the rights and inverse kinematics of these mechanisms in the middle of a Matlab software are presented.

References

  1. Mihaylowa, G., M. Tsoneva, 2020, On the kinematics of the regional subsystems of industrial robots with three degrees of freedom, Mechanics of machines, том брой 124, стр. стр. 22-27

Issue

Mechanics of machines, vol. 124, issue 124, pp. 22-27, 2020, Bulgaria, Varna, Varna - prof. Minchev, ISSN 0861-9727

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание