Оригинал (Original)
Автори: Хрисчев, Р. Н.
Заглавие: Методи за трансфер на данни в ERP системите за управление
Ключови думи: Трансфер на данни, ERP системи

Абстракт: В статията е представен преглед на методи за пренос на данни към ERP системите за управление на производството и бизнес процесите

Библиография

  Издание

  Осма международна научна конференция Техника, Технологии и Системи - "ТЕХСИС 2019", 2019, България, Пловдив

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hrischev, R. N.
  Title: Methods for data transfer in ERP systems
  Keywords: Data transfer, ERP systems

  Abstract: The article presents an overview of methods for data transfer to ERP systems

  References

   Issue

   Eighth International Scientific Conference on Technology, Technologies and Systems - "TECHSIS 2019", 2019, Bulgaria, Plovdiv

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание