Оригинал (Original)
Автори: Хрисчев, Р. Н.
Заглавие: Разработка и внедряване на система за входящ контрол на основните суровини при производството на хартия от рециклирани материали
Ключови думи: Internal Control, Paper, Recycling paper

Абстракт: The article introduces effective Internal Control system for the main raw materials for the production of paper from recycled materials for packaging industry. In the article are present logical structure and technical realization of the system.

Библиография

  Издание

  Списание "Автоматика и информатика", брой 3, стр. стр. 42-46, 2018, България, София, ISSN 1312-2622

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hrischev, R. N.
  Title: Development and implementation of internal control system for paper manufacturing from recycled materials
  Keywords: Internal Control, Paper, Recycling paper

  Abstract: The article introduces effective Internal Control system for the main raw materials for the production of paper from recycled materials for packaging industry. In the article are present logical structure and technical realization of the system.

  References

   Issue

   Magazine Automation and Informatics, issue 3, pp. 42-46, 2018, Bulgaria, Sofia, ISSN 1312-2622

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание