Оригинал (Original)
Автори: Тонгов, М. Т.
Заглавие: Моделиране на процеса на точково електросъпротивително заваряване
Ключови думи: заваряване, ЕСЗ, точково, моделиране

Абстракт: Разгледано е математическото моделиране на процеса на точково електросъпротивително заваряване и е предложена методика за определяне на параметрите на режима

Библиография

 1. BS 1140 : 1993 Resistance spot welding of uncoated & coated low carbon steel.
 2. Орлов Б.Д., Ю. В. Дмитриев, А. А. Чакалев, В. А. Сидякин, А. Л. Марченко, 1975, Технология и оборудование контактной сварки, Москва, Машиностроене
 3. Wang, Y. R., J. C. Feng, and Z. D. Zhang, 2005, Influence of Surface Condition on Expulsionin Spot Welding AZ31B Magnesium Alloy, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY, том 21 (5), стр. стр. 749-752
 4. J.H. Han, P. Shan, Sh.S. Hu., 2006, Contact analysis of fractal surfaces in earlier stage of resistance spot welding, Materials Science and Engineering A, том 435–436 (2006), стр. стр. 204–211
 5. P.S. Wei, T.H. Wu., 2012, Electrical contact resistance effect on resistance spot welding, International Journal of Heat and Mass Transfer, том 55 (2012), стр. стр. 3316–3324
 6. M. Galler, N. Enzinger, C. Sommitsch, The estimation of the contact interface temperature during resistance spot welding of zinc coated steels using numerical technique. 2010 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,Weinheim
 7. M. Rashid, J. B. Medley and Y. Zhou Nugget formation and growth during resistance spot welding of aluminium alloy 5182
 8. Ta-chien Sun, M.A., FUNDAMENTAL STUDY OF CONTACT RESISTANCE BEHAVIOR IN RSW ALUMINUM, DISSERTATION, The Ohio State University, 2003
 9. Mian Mohsin Irshad, TECHNIQUE FOR MEASUREMENT OF WELD RESISTANCE FOR AC RESISTANCE SPOT WELDING VIA INSTANTANEOUS PHASOR MEASUREMENT, University of Western Ontario - Electronic Thesis and Dissertation Repository. Paper 796
 10. Quanfeng Song, Testing and Modeling of Contact Problems in Resistance Welding, Ph.D. Thesis, Technical University of Denmark, 2003
 11. W. F. SAVAGE, E. F. NIPPES AND F. A. WASSELL, Dynamic Contact Resistance of Series Spot Welds, Welding Journal FEBRUARY 1978 43-s÷50-s
 12. P. Tashev, Y. Lukarski, R. Merdjanov, A. Tasev “Measurement of the clamping effort in resistance welding of crossed wires” (Mjerenje sile pritiska kod elektrootpornog zavarivanja križnih spojeva žica), 40 MEDUNARODNA KONFERENCIJA HDTZ “ZAVARIVANJE – WELDING 2014”, Šibenik, SOLARIS, 28. - 31. 05. 2014., ISBN 978¬-953-7518-03-5, pp. 69-76
 13. П. Ташев, М. Манилова, Р. Лазарова, Д. Градинаров, С. Тодоров, „Анализ на микроструктурата на електросъпротивително заварени кръстови съединения от арматурна стомана“, Четвърта национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2014“, 23 – 24 октомври 2014 г., София
 14. Ташев П., Я. Лукарски, А. Тасев, Г. Павлов, М. Атанасов, „Получаване на електросъпротивително заварени кръстови съединения от стоманена тел и арматурна стомана”, ISSN 1312-5702, Инженерни науки, год. L, 2014, № 4, списание на отделение „Инженерни науки” към Българска Академия на Науките, стр. 58-67

Издание

Международна научна конференция „70 години МТФ”, 11-13 септември, том 1, стр. стр. 157-166, 2015, България, Созопол, ТУ-София, ISBN ISBN 978-619-167-178-6

Пълен текст на публикацията

Autors: Tongov, M. T.
Title: MODELING OF RESISTANCE SPOT WELDING PROCESS
Keywords: welding, spot welding, modeling

Abstract: Modeling of resistance spot welding process is discussed and methodology for determining of parameters is presented.

References

 1. BS 1140 : 1993 Resistance spot welding of uncoated & coated low carbon steel.
 2. Орлов Б.Д., Ю. В. Дмитриев, А. А. Чакалев, В. А. Сидякин, А. Л. Марченко, 1975, Технология и оборудование контактной сварки, Москва, Машиностроене
 3. Wang, Y. R., J. C. Feng, and Z. D. Zhang, 2005, Influence of Surface Condition on Expulsionin Spot Welding AZ31B Magnesium Alloy, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY, том 21 (5), стр. стр. 749-752
 4. J.H. Han, P. Shan, Sh.S. Hu., 2006, Contact analysis of fractal surfaces in earlier stage of resistance spot welding, Materials Science and Engineering A, том 435–436 (2006), стр. стр. 204–211
 5. P.S. Wei, T.H. Wu., 2012, Electrical contact resistance effect on resistance spot welding, International Journal of Heat and Mass Transfer, том 55 (2012), стр. стр. 3316–3324
 6. M. Galler, N. Enzinger, C. Sommitsch, The estimation of the contact interface temperature during resistance spot welding of zinc coated steels using numerical technique. 2010 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,Weinheim
 7. M. Rashid, J. B. Medley and Y. Zhou Nugget formation and growth during resistance spot welding of aluminium alloy 5182
 8. Ta-chien Sun, M.A., FUNDAMENTAL STUDY OF CONTACT RESISTANCE BEHAVIOR IN RSW ALUMINUM, DISSERTATION, The Ohio State University, 2003
 9. Mian Mohsin Irshad, TECHNIQUE FOR MEASUREMENT OF WELD RESISTANCE FOR AC RESISTANCE SPOT WELDING VIA INSTANTANEOUS PHASOR MEASUREMENT, University of Western Ontario - Electronic Thesis and Dissertation Repository. Paper 796
 10. Quanfeng Song, Testing and Modeling of Contact Problems in Resistance Welding, Ph.D. Thesis, Technical University of Denmark, 2003
 11. W. F. SAVAGE, E. F. NIPPES AND F. A. WASSELL, Dynamic Contact Resistance of Series Spot Welds, Welding Journal FEBRUARY 1978 43-s÷50-s
 12. P. Tashev, Y. Lukarski, R. Merdjanov, A. Tasev “Measurement of the clamping effort in resistance welding of crossed wires” (Mjerenje sile pritiska kod elektrootpornog zavarivanja križnih spojeva žica), 40 MEDUNARODNA KONFERENCIJA HDTZ “ZAVARIVANJE – WELDING 2014”, Šibenik, SOLARIS, 28. - 31. 05. 2014., ISBN 978¬-953-7518-03-5, pp. 69-76
 13. П. Ташев, М. Манилова, Р. Лазарова, Д. Градинаров, С. Тодоров, „Анализ на микроструктурата на електросъпротивително заварени кръстови съединения от арматурна стомана“, Четвърта национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2014“, 23 – 24 октомври 2014 г., София
 14. Ташев П., Я. Лукарски, А. Тасев, Г. Павлов, М. Атанасов, „Получаване на електросъпротивително заварени кръстови съединения от стоманена тел и арматурна стомана”, ISSN 1312-5702, Инженерни науки, год. L, 2014, № 4, списание на отделение „Инженерни науки” към Българска Академия на Науките, стр. 58-67

Issue

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “70 years FIT”, vol. 1, pp. 157-166, 2015, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN ISBN 978-619-167-178-6

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar