Оригинал (Original)
Автори: Воденичарова, В. Г., Баева, С. К.
Заглавие: ПРИМЕР НА ЛИНЕЕН МОДЕЛ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНКРЕТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПТИМИЗАЦИОНЕН ПРОБЛЕМ С ПОМОЩТА НА ПОДХОДЯЩ СОФТУЕР
Ключови думи: Линеен модел, икономическа оптимизационна задача

Абстракт: В условията на икономическа криза фирмите от различните отрасли на промишлеността и стопанската дейност се налага да решават много оптимизационни задачи. Решаването на този вид задачи може да се извърши чрез подходящ софтуер, който пести време, средства и т.н. на дадена фирма. В разработката е представен пример за разпределение на ограничени ресурси – суровини и материали за производството на определени продукти. Целта е да се получи максимален приход от продажбите на тези продукти. Разглежданият пример се формулира като задача на линейното оптимиране. Линейните модели се използват най-вече в икономическия анализ и планирането. В последните 20 години особено бързо нарастват броят и разнообразието на изследваните проблеми и направените анализи за по-доброто им разрешаване в промишлеността и стопанската дейност.

Библиография

  Издание

  TELECOM’ 2013, 2013, България, София

  Издателските права се държат от CEEC

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Vodenicharova, V. G., Baeva, S. K.
  Title: AN EXAMPLE FOR LINEAR MODEL FOR SOLUTION OF AN EXACT ECONOMIC OPTIMIZATION PROBLEM BY APPROPRIATE SOFTWARE
  Keywords: Linear model, economic optimization problem

  Abstract: In the condition of economic crisis, the companies from the different branches of the industry and economic activity has to solve a lot of optimization problems. The solution of those types of problems could be done by suitable software, which saves time, money, etc. of an exact company. In the working out is shown an example for the distribution of limited resources – raw materials and material for the production of a certain products. The aim is to receive maximum profit from the sale of those products. The mentioned example is formulated as a problem of linear optimization. The linear models are used in economic analysis and planning mostly. Over the last 20 years the number and variety of the studied problems and the analyses for their better solution in the field of industry and economic activity have increased markedly fast.

  References

   Issue

   TELECOM’ 2013, 2013, Bulgaria, Sofia

   Copyright CEEC

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.