Оригинал (Original)
Автори: Савова-Мраценкова, М. Г., Джонев, Г. Б.
Заглавие: Избор на метод за определяне скоростите на движение на автомобилите при удар между тях
Ключови думи: скороста на превозните средства, пътнотранспортни произшеств

Абстракт: В настоящата научноизследователска разработка са представени методи, прилагани при изследване скоростта на движение на моторните превозни средства при удар между тях. Всеки един от анализираните подходи има своите предимства и недостатъци, като при приложението им в практиката е необходимо да се избере най-ефективният от тях, съобразно особеностите на конкретния решаван казус. При сложни, динамични задачи може да се наложи използването на два или повече метода с цел да се осигури точна обосновка на крайните изводи

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии - BulTrans, 11-13 септември 2017 г., стр. стр. 126-128, 2017, България, Созопол, ISBN ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Savova-Mratsenkova, M. G., Djonev, G., B.
  Title: Methods for determining the velocity of vehicles in case of an impact between them
  Keywords: speed of vehicles, traffic accidents

  Abstract: The main idea of this report is to present different methods, which are used when analysing the velocities of vehicles in case of an impact between them. Furthermore, the authors of the study suggest method, which allows the determination of vehicles' velocities to happen without the need of deformation measurements.

  References

   Issue

   BulTrans-2017 Conference, pp. 126-128, 2017, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум