Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М.
Заглавие: Изследване на енергийната консумация на клас вертикални обработващи с ЦПУ
Ключови думи: vertical center; drives, CNC

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "TechCo – Lovech 2020", том 1, брой 1, стр. стр. 82-86, 2020, България, Ловеч, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISSN 2535-079X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zhilevski, M. M.
  Title: STUDY OF THE ENERGY CONSUMPTION OF A CLASS OF MACHINING CENTER WITH CNC
  Keywords: vertical center; drives, CNC

  References

   Issue

   "TechCo – Lovech 2020", vol. 1, issue 1, pp. 82-86, 2020, Bulgaria, Lovech, ''Vasil Aprilov-Gabrovo'', ISSN 2535-079X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум