Оригинал (Original)
Автори: Павлова, М. Ц., Атанасова, Р. П.
Заглавие: Създаване на комбинирани модели облекло чрез съчетаване на класически равнинен метод за проектиране с тримерно проектиране
Ключови думи: комбинирани модели облекло, равнинен метод за проектиране, тримерно проектиране, принтиране на облекло

Абстракт: Разработката предлага дизайнерско проектиране на авторски комбинирани модели авангардно облекло на основата на подобие с природни био- и зооформи. Изделията се състоят от вътрешен слой (подплата) от еластичен текстилен материал с раменна и поясна част, който се облича под тримерно принтиран външен (горен) слой за поясната част на облеклото. Двумерната конструкция е разработена автоматизирано по равнинен метод за проектиране. Тримерният външен слой на облеклото е проектиран с програма с общо предназначение за 3D дизайн на промишлени изделия. За производството на моделите се прилагат иновативни индустриални технологии за наслояване на материал при използване на 3D принтер.

Библиография

  Издание

  НК с международно участие ЕМФ 2019, том 2, 2019, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1314-5371

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Pavlova, M. Z., Atanasova, R. P.
  Title: Creating Combined Garment Models by Matching a Classic Flat Pattern Making Method with 3D Design
  Keywords: combined garment models, flat pattern making method, three-dimensional design, 3D-printing of apparel

  Abstract: In the paper are presented three designs of authors' combined models of avantgarde clothing based on the similarity of natural bio- and zooforms. The apparel consists of an inner layer (lining) of elastic textile material with top and bottom part, which is dressed under a three-dimensional printed outer (upper) layer for the bottom part of the garment. The two-dimensional construction has been CAD developed with a flat pattern making method. The three-dimensional outer layer of the garment is designed with a universal 3D design program for industrial products. Innovative industrial technology for the layering of material with 3D printer for producing the models is used.

  References

   Issue

   scientific conference with international participation EMF 2019, vol. 2, 2019, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1314-5371

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.