Оригинал (Original)
Автори: Ангелов, К. Н., Kremenski S. E.
Заглавие: ОЦЕНКА НА РАДИОЧЕСТОТНИ ЕМИСИИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА С ПОМОЩТА НА РАДИАЛНА МАГНИТНА СОНДА
Ключови думи: Електрическа дъга, Радиочестотен спектър, Излъчване от заваряване, Излъчвания от вилтова дъга

Библиография

  Издание

  UNITECH 2015, том 2, стр. стр. 92-97, 2015, България, Габрово, ISSN 1313-230X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Angelov, K. N., Kremenski S. E.
  Title: OBSERVATIONS OF ELECTRIC ARC RF-EMISSIONS
  Keywords: Electric Arc, RF Spectrum, Welding Radiation, Electric Arc Emissions

  References

   Issue

   UNITECH 2015, vol. 2, pp. 92-97, 2015, Bulgaria, Gabrovo, ISSN 1313-230X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум