Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М., Мадлена Жилевска., Милко Дочев., Валентина Кочевска., Теменуга Пенкова.
Заглавие: Разработка на автоматизирана машина за почистване на събирателни скари за ВЕЦ
Ключови думи: автоматизиране, електрозадвижване

Библиография

  Издание

  ХХ МНТК”АДП-2011, том 0, стр. стр. 247-250, 2011, България, Созопол, АДП, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zhilevski, M. M., Madlena Zhilevska., Милко Дочев., Валентина Кочевска., Теменуга Пенкова.
  Title: Разработка на автоматизирана машина за почистване на събирателни скари за ВЕЦ
  Keywords: автоматизиране, електрозадвижване

  References

   Issue

   ХХ МНТК”АДП-2011, vol. 0, pp. 247-250, 2011, Bulgaria, Sozopol, ADP, ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум