Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Христов, В. Д., Дамянов, И. С., Савова-Мраценкова, М. Г., Палагачев, Г. Д., Младенов, Г. Д.
Заглавие: ИЗБОР НА БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ
Ключови думи: безпилотен летателен апарат, дрон, методика, аерозаснемане

Абстракт: В настоящата работа са разгледани функционалните изискванията, които трябва да притежава един безпилотен летателен апарат за мониторинг на показателите на пътнотранспортното движение. Въз основа на необходимите критерии, на които трябва да отговаря една съвременна система за мониторинг е създадена методика за избор на безпилотен летателен апарат. Извършен е преглед на пазара на безпилотни летателни апарати и е направен оптимален избор, спрямо заложените критерии.

Библиография

  Издание
  TechCo – Lovech 2017, стр. стр. 220, 2017, България, ЛОВЕЧ, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 2535-079X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hristov, V. D., Damyanov, I. S., SavovaMracenkova, M. G., Palagachev, G. D., Mladenov, G. D.
  Title: ANALYSIS OF RESOURCES FOR MONITORING INDICATORS of road MOVEMENT AND CHOICE OF METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF INDICATORS
  Keywords: unmanned aircraft, drone, methods, aerial photographing

  Abstract: В настоящата работа са разгледани функционалните изискванията, които трябва да притежава един безпилотен летателен апарат за мониторинг на показателите на пътнотранспортното движение. Въз основа на необходимите критерии, на които трябва да отговаря една съвременна система за мониторинг е създадена методика за избор на безпилотен летателен апарат. Извършен е преглед на пазара на безпилотни летателни апарати и е направен оптимален избор, спрямо заложените критерии.

  References

   Issue
   TechCo – Lovech 2017, pp. 220, 2017, Bulgaria, Lovech, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 2535-079X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.

   Въведена от: гл. ас. д-р Владимир Димитров Христов