Оригинал (Original)
Автори: Христов, В. Д., Дамянов, И. С., Савова-Мраценкова, М. Г., Палагачев, Г. Д., Младенов, Г. Д.
Заглавие: ИЗБОР НА БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ
Ключови думи: безпилотен летателен апарат, дрон, методика, аерозаснемане

Абстракт: В настоящата работа са разгледани функционалните изискванията, които трябва да притежава един безпилотен летателен апарат за мониторинг на показателите на пътнотранспортното движение. Въз основа на необходимите критерии, на които трябва да отговаря една съвременна система за мониторинг е създадена методика за избор на безпилотен летателен апарат. Извършен е преглед на пазара на безпилотни летателни апарати и е направен оптимален избор, спрямо заложените критерии.

Библиография

  Издание

  TechCo – Lovech 2017, стр. стр. 220, 2017, България, ЛОВЕЧ, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 2535-079X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hristov, V. D., Damyanov, I. S., SavovaMracenkova, M. G., Palagachev, G. D., Mladenov, G. D.
  Title: ANALYSIS OF RESOURCES FOR MONITORING INDICATORS of road MOVEMENT AND CHOICE OF METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF INDICATORS
  Keywords: unmanned aircraft, drone, methods, aerial photographing

  Abstract: В настоящата работа са разгледани функционалните изискванията, които трябва да притежава един безпилотен летателен апарат за мониторинг на показателите на пътнотранспортното движение. Въз основа на необходимите критерии, на които трябва да отговаря една съвременна система за мониторинг е създадена методика за избор на безпилотен летателен апарат. Извършен е преглед на пазара на безпилотни летателни апарати и е направен оптимален избор, спрямо заложените критерии.

  References

   Issue

   TechCo – Lovech 2017, pp. 220, 2017, Bulgaria, Lovech, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 2535-079X

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Green time period optimization at signalized intersection in Town of Pernik,  IOP Conference Series Materials Science and Engineering 618:012056 · October 2019 - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. Clearance speed study for intergreen time determination, Design of an Automated Railway Crossing System with Verilog language in CPLD, M. Zhilevski, V. Hristov, 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “TechSys 2020” – ENGINEERING, TECHNOLOGIES AND SYSTEMS Technical University of Sofia, Plovdiv Branch 14-16 May 2020 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   3. Durhan Saliev, Vladimir Madjarski, Road traffic parameters investigation on the route in the city of sofia using the mobile observer method, 59th Annual Science Conference of Ruse University New Industries, Digital Economy, Society - Projections Of The Future III Dedicated to the 75th anniversary of the University of Ruse, volume 59, book 4.2.pp.15 – 21, ISSN: 1311-3321 (print), ISSN: 2603-4123 (on-line) - 2020 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.