Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М., Михов, М. Р.
Заглавие: Подавателно електрозадвижване за шпиндела на фрезови машини
Ключови думи: фрезови машини, подавателно електрозадвижване, методи за ком

Абстракт: Тази статия отчита отчита особеностите на подавателното електрозадвижване на шпиндела на клас фрезови машини с цифрово- програмно управление. Формулирани са изискванията към тези задвижвания. Представени и анализирани са методите за компенсация на координатната ос. Извършена е оптимизация и настройка на регулиращи контури. Получените резултати от изследванията могат да бъдат използвани при разработването на такива електрозадвижвания за разглеждания клас металообработващи машини.

Библиография

  Издание

  Научни известия на НТС по машиностроене, том 23, брой 3, стр. стр. 50-53, 2015, България, Велико Търново, НТС по машиностроене, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zhilevski, M. M., Mikhov, M. M.
  Title: FEED ELECTRIC DRIVE FOR SPINDLE OF MILLING MACHINES
  Keywords: MILLING MACHINES, FEED ELECTRIC DRIVE, METHODIES FOR COMPENSATION

  Abstract: This paper examines the features of feed electric drives for spindle of a class of milling machines with digital program control. The requirements that should be met with these electric drives are formulated. Methods for compensation of the coordinate axis are presented and analyzed. Optimization of the control loops and adjustment of the respective controllers have been implemented and discussed. The research carried out and the results obtained can be used in the development of such electric drives for the studied class of machine tools.

  References

   Issue

   TECHNICS. TECHOLOGIES. EDUCATION. SAFETY ’15, vol. 23, issue 3, pp. 50-53, 2015, Bulgaria, Veliko Tarnovo, MECHANICS, DYNAMICS, STRENGTH AND RELIABILITY. ANALYSIS OF ELEMENTS., ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание