Оригинал (Original)
Автори: Евтимова, М. Д.
Заглавие: Цвят и интерир
Ключови думи: цвят и израз в сезоните, аксесоари, вещи, символика, компози

Абстракт: В доклада се разглеждат основните проблеми свързани с цветовите аспекти в съвременното жилище. Подчертава се ролята на цвета като символика, свързани със сезона и израз на емоционалните послания при въздействието му, както и при композиционната организация на жилището. Подчертава се значимостта на цвета при избора на аксесоари, вещи, художествени произведения и като акцент в зоновото пространство, съобразно сезоните

Библиография

  Издание

  V Научна конференция Съвременни технологии в културно0историческото наследство, том 5, 2017, България, София, ТУ- София, ISSN 2367-6523

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Evtimova, M. D.
  Title: COLOR INTERIOR
  Keywords: color and expression in seasons, accessories, objects, symbolism, composition, emotional messages, interior, modernity

  Abstract: The report examines the main issues related to the color aspects of contemporary dwelling. The role of color as symbolism associated with the season and the expression of the emotional messages in its impact, as well as the composition of the dwelling, is emphasized. The importance of color is emphasized when choosing accessories, items, artworks and as a focus in the area, according to the seasons

  References

   Issue

   V Conference MODERN TECHNOLOGIES IN CULTURAL HERITAGE, vol. 5, 2017, Bulgaria, Sofia, TY-SOfiq, ISSN 2367-6523

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.