Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ДВИЖЕНИЕ В КРЪГОВИ КРЪСТОВИЩА
Ключови думи: кръгови кръстовища, трафик, време за движение, скорост на движение.

Абстракт: Основната тема застъпена в доклада е изследване на времето, необходимо за движение в кръгови кръстовища. Сравняват се проектните скорости на движение с реално постигнатите при съответните стойности на интензивността на транспортните потоци.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс - 2016, стр. стр. 174-177, 2016, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N.
  Title: AN INVESTIGATION OF THE TIME FOR THE MOVEMENT IN ROUNDABOUTS
  Keywords: roundabouts, traffic, time of movement, speed of movement.

  Abstract: The main theme in the report is a study of the time required for movement in roundabouts. The design speeds and the actually achieved speeds with the corresponding values of the intensity of traffic flows are compared.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2016, pp. 174-177, 2016, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.