Оригинал (Original)
Автори: Германова-Кръстева, Д. С.
Заглавие: Разработване на методика за изследване на деформационното поведение на площни изделия при компресия с помощта на динамометър
Ключови думи: деформационно крива, компресия, дебелина, тъкан, реконструкц

Абстракт: Проектирано и изработено е приспособление за измерване на деформационното поведение при натиск на площни текстилни изделия с помощта на класически динамометър за прежди и площни изделия. Разработена е методика за получаване на данни за изчертаване на деформационното поведение на площни изделия при натиск. Методиката е тествана чрез определяне на деформационните криви на хавлиени тъкани, изработени с различна вътъчна гъстина и дължина на примката. Разсейването между резултатите за отделните образци е много малко, което показва отлична възпроизводимост. Анализът на получените криви показва, че те с изключително висока точност могат да бъдат описани със степенни зависимости. Установено е влиянието на вътъчната гъстина и дължина на примката върху деформационното поведение. Получените резултати демонстрират, че разработената методика е подходяща за изследване на деформационното поведение на площни изделия при компресия.

Библиография

  Издание

  Тексктил и облекло, том -, брой 5, стр. стр. 2-8, 2016, България, София, НТС по ТОК, ISBN 1310-912Х

  Издателските права се държат от Редакция на сп. Текстил и облекло

  Пълен текст на публикацията

  Autors: GermanovaKrasteva, D. S.
  Title: DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR STUDYING THE FABRIC BEHAVIOUR BY COMPRESSION USING A DYNAMOMETER
  Keywords: deformation curve, compression, thickness, fabrics, reconstruction of dynamometer

  Abstract: Designed and produced are pressure plates for mounting on a dynamometer. The pressure area complies with the requirements of BDS EN ISO 5084:2002 for determining the fabric thickness. Proposed is an algorithm for determination of the deformation curve by compression, which is formed like a methodology. Its relevance is demonstrated by testing of terry fabrics.

  References

   Issue

   Textiles and Garment, vol. -, issue 5, pp. 2-8, 2016, Bulgaria, Sofia, Scientific engineering union of Textile, Garment and Leather, ISBN 1310-912Х

   Copyright Редакция на сп. Текстил и облекло

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание