Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, В. К., Йорданов, М. Г., Николова М. П., Захариева В.
Заглавие: Получаване на покрития от ZrN чрез магнетронно разпрашаване във вакуумна пещ
Ключови думи: ZrN, магнетронно разпрашаване, износоустойчиви покрития, твърдост, адхезия, микроструктура.

Абстракт: В работата чрез реактивно магнетронно разпрашване във вакуумна пещ са получени покрития от ZrN върху образци от стоманите HSS-Co5 и Х25Н20. Чрез XRD, наноиндентация, Scratch-тест и металографски анализ са определени фазовият състав, текстурата, твърдостта, модулът на еластичност, микроструктурата, адхезията и дебелината в напречно сечение на получените слоеве. След анализ на резултатите са направени изводи за качеството на получените покрития и влиянието на подложката върху техните характеристики.

Библиография

  Издание

  Известия на Съюза на Учените – Сливен, том 31, 2016, България, ISSN 1311-2864

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimitrova, V. K., Yordanov, M. G., Nikolova M. P., Zaharieva V.
  Title: Deposition of ZrN coatings by magnetron sputtering in vacuum furnace
  Keywords: ZrN, magnetron sputtering, wearresistant coatings, hardness, adhesion, microstructure

  Abstract: In the work by reactive magnetron sputtering in vacuum furnace were deposition of ZrN coating on HSS-Co5 and X25H20 steel substrates. By XRD, nanoindentation, Scratch-tests and metallographic analysis are defined the phase composition, texture, hardness, Young’s modulus, the microstructure, adhesion and the thickness in a cross-section of the layers. After analyzing the results are made conclusions about the quality of the ZrN coatings and the influence of the substrate on their properties.

  References

   Issue

   Announcements of Union of Scientists - Sliven, vol. 31, 2016, Bulgaria, ISSN 1311-2864

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание