Оригинал (Original)
Автори: Николчева, Г. И., Михайлов, О. Д.
Заглавие: АВТОМАТИЗИРАНЕ ИЗБОРА НА ТОЧКИ ЗА БАЗИРАНЕ ПО МЕТОД 3-2-1 С МОДУЛ ЗА БАЗИРАНЕ, ИНТЕГРИРАН В SOLIDWORKS
Ключови думи: приспособления, базиране, компютърно подпомогнато проектиране на приспособления, SolidWorks

Абстракт: В работата е представена методология за определяне на позициите на базиращи опори, за базиране на детайли по метода "3-2-1".Координатите на опорите се определят с математически формули от координатите на крайните точки на базиращата повърхнина или повърхнини. При необходимост тези координати се подлагат на корекции като например- огледално преместване, увеличаване/намаляване на координатите по едната или двете оси и т.н. Тази методология се използва в модул за базиране, който е част от приложение за автоматизирано проектиране на модулни приспособления, интегрирано в SolidWorks.

Библиография

  Издание

  МАШИНИ,ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛИ, том 3, стр. стр. 72-75, 2016, България, Боровец, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nikolcheva, G. I., Mihaylov, O. D.
  Title: AUTOMATION OF THE SELECTION OF THE POINTS IN LOCATION BY THE 3-2-1 PRINCIPLE USING A SOLIDWORKS INTEGRATED LOCATING MODULE
  Keywords: FIXTURES, LOCATING, COMPUTER-AIDED FIXTURE DESIGN, SOLIDWORKS, ADD-IN

  Abstract: This paper presents a methodology for determining the positions of the locating pins for part location by the 3-2-1 principle. The coordinates of the pins are determined by mathematical formulas from the coordinates of the endpoints of the base surface or surfaces. If necessary these coordinates are subjected to corrections such as mirror positioning, increase/decrease the coordinates on one or both axis, etc. This methodology is used in a locating module, part of an application for automated design of modular fixtures integrated in SolidWorks.

  References

   Issue

   MACHINES,TECHNOLOGIES,MATERIALS, vol. 3, pp. 72-75, 2016, Bulgaria, Borovets, ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание