Оригинал (Original)
Автори: Димитров, Т. Й., Илиев, Г. С., Чучуганов, К. Й.
Заглавие: Изследване на възможности за рекупериране на енергия при движение в посока надолу на хидравличен асансьор
Ключови думи: асансьори, хидравлични асансьори, рекупериране на енергия

Библиография

  Издание

  , 2013, Албания,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimitrov, T.Y., Iliev, I. G., Chuchuganov, C. K.
  Title: Research of possibilities for energy regeneration during the downward travel of hydraulic elevator
  Keywords: elevators, lifts, hydraulic elevators, energy regeneration

  References

   Issue

   , 2013, Albania,

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание