Оригинал (Original)
Автори: Шакев, Н. Г., Попов, В. Л., Хрисчев, Р. Н., Живков Л.
Заглавие: Приложно решение за разпределено управление на производствен процес с използване на итернет мрежа
Ключови думи: distributed control, e-Fаctory, ethernet communication, indu

Абстракт: This article discusses an applied solution for distributed control of a mechatronic system consisting of an industrial robot, an operator terminal, a PLC, electric drive control with an induction motor and sensors. The implementation is based on technical and system solutions for production automation, developed by Mitsubishi Electric and presented as an "e-Fаctory" concept.

Библиография

  Издание

  Списание „Информатика и иновативни технологии“, брой 1, стр. стр. 29-32, 2020, България, Пловдив, ISBN ISSN: 2682 – 9517 (print) ISSN: 2683 – 0930 (online)

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Shakev, N. G., Popov, V. L., Hrischev, R. N., Zhivkov L.
  Title: APPLIED SOLUTION FOR DISTRIBUTED PRODUCTION PROCESS CONTROL SYSTEM USING AN ETHERNET COMMUNICATION NETWORK
  Keywords: distributed control, e-Fаctory, ethernet communication, industrial robot

  Abstract: This article discusses an applied solution for distributed control of a mechatronic system consisting of an industrial robot, an operator terminal, a PLC, electric drive control with an induction motor and sensors. The implementation is based on technical and system solutions for production automation, developed by Mitsubishi Electric and presented as an "e-Fаctory" concept.

  References

   Issue

   JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (JIIT), issue 1, pp. 29-32, 2020, Bulgaria, Plovdiv, ISBN ISSN: 2682 – 9517 (print) ISSN: 2683 – 0930 (online)

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Tihomir Stoyanov, Katia Madzharova, Pavel Radev, Vasil Popov, Nikola Shakev, Sevil Ahmed, Andon Topalov, 2023. Robotized System Configuration with Collaborative Functions and Machine Vision, Международна научна конференция „Мехатроника, еко и енергоспестяващи системи и технологии“, Габрово 23, 2023, стр. 370-375. - 2023 - в български издания

   Вид: статия в списание, индексирана в Google Scholar