Оригинал (Original)
Автори: Загорски, М. Х., Милчев, Р. И., Илиев, М.
Заглавие: Използване на CAD системи и на технологии за 3D печат за разширяване на възможностите на самоходни автономни роботизирани системи
Ключови думи: автономни роботизирани системи, 3D принтиране, CAD системи

Абстракт: В настоящата публикация са разгледани възможностите за използване на софтуер за компютърно моделиране за проектиране на персонализирани елементи, които позволяват надграждането на функционалностите на самоходна автономна роботизирана платформа от типа робо-куче, както и последваща изработка на проектираните детайли с помощта на 3D принтиране с отлагане на разтопен материал (FFF/FDM).

Библиография

  Издание

  списание "Машиностроене и Електротехника", брой 5, стр. стр. 31-34, 2023, България, София, ISSN 0025-455X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zagorski, M. H., Miltchev, R. I., Iliev, M.
  Title: Application of CAD systems and 3D printing technologies to enhance the capabilities of self-moving autonomous robotic systems
  Keywords: autonomous robotic systems, 3D printing, CAD systems

  Abstract: This publication examines the possibilities of using CAD software to design customized parts for upgrading of the functionalities of a self-moving autonomous robotic platform – quadruped robot, as well as the subsequent production of the designed parts using FFF/FDM 3D printing.

  References

   Issue

   Mechanical and Electrical Engineering, issue 5, pp. 31-34, 2023, Bulgaria, Sofia, ISSN 0025-455X

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание