Оригинал (Original)
Автори: Пешева, Т. П.
Заглавие: • „Дънковата индустрия- мода, замърсител, възможности за рециклиране и звукопоглъщащи качества“
Ключови думи: деним, дънков плат, устойчивост, рециклиране, замърсяване, п

Абстракт: Дънковият плат (наричан още деним) е един от най-използваните тъкани в модната индустрия. Поради неговата здравина и характерен външен вид е предпочитан от различни слоеве на обществото, както и от различни модни брандове от най-евтините до най елитните модни къщи. Поради тази причина върху неговите качества и визия се правят още и иновативни разработки, които различни марки предлагат като тенденция. Свръх употребата му обаче води и до свръхконсумация и замърсяване. Все повече обръщащото се внимание на проблемът със битовите замърсители се оказва, че текстилните отпадъци са доста голям процент. Това води до търсенето на възможности за рециклиране .

Библиография

  Издание

   Българско списание за инженерно проектиране (, брой 40, стр. стр. 79-85, 2019, България, София, ту-софия, ISBN ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Pesheva, T. P.
  Title: JEANS INDUSTRY - FASHION, POLLUTANT, RECYCLING OPPORTUNITIES AND SOUND ABSORBING QUALITIES
  Keywords: denim, denim, sustainability, recycling, pollution, manufacturing, sound absorption, acoustic panel, design.

  Abstract: Denim is one of the most used fabrics in the fashion industry. Due to its strength and characteristic appearance, it is preferred by different strata of society, as well as by different fashion brands from the cheapest to the most elite fashion houses. For this reason, innovative developments are also made on its qualities and vision, which various brands offer as a trend. However, its overuse also leads to overconsumption and pollution. Increasing attention is being paid to the problem of household pollutants, it turns out that textile waste is quite a large percentage. This leads to the search for recycling opportunities.

  References

   Issue

   MIT, issue 40, pp. 79-85, 2019, Bulgaria, sofia, TU-sofia, ISBN ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. A Review of Industrial Materials Applications as a Principal Means of Expression in Art-Design Products prof. Rosen Mitrev ,p.26 PROCEEDINGS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA,ISSN: 2738-8549, VOL. 72, NO. 3, YEAR 2022 [15] - 2022 - в български издания
   2. "Концептуални предизвикателства " доц. д-р Боряна Георгиева Естетически постижения от иззложбената дейност в ТУ-София сборник статии и студии том3 ISSN 2682-7979 2021-2022 г. стр.39 - 2021 - в български издания
   3. "NEGATIVE ASPECTS OF THE TEXTILE AND FASHION INDUSTRY AND SOME IDEAS TO DEAL WITH THEM19" Assoc. Prof. Sofia Anguelova, PhD;Assoc. Prof. Boryana Georgieva, PhDPROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2022, volume 61, book 1.1. - 2022 - в български издания

   Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание