Оригинал (Original)
Автори: Николова-Яан, И. И.
Заглавие: СЪВРЕМЕННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Ключови думи: Управление на качествито, Инженеринг по качество

Абстракт: Монографията „Съвременни инструменти в управление на качеството” е обобщение от натрупания опит на автора, относно анализа на ключови световни тенденции, водещи до необходимостта от управленски решения в управление на качеството за генериране на интелигентен и устойчив иконо-мически растеж на българската икономика. Методите и инст-рументите спомагат за повишаване на ефективността (пости-гане на целите) и ефикасността (запазване на ресурси) по систематичен и целенасочен начин, които могат да се обоб-щят с понятието “инженеринг по качеството” (Quality Engineering). Обект на разработката е съвременнен инструмента-риум в областта на управление на качеството, а предмет – различните аспекти на приложение.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 180, 2022, България, София, КИНГ, ISBN 978-619-7613-02-5

  Пълен текст на публикацията

  Autors: NikolovaJahn, J. J.
  Title: MODERN TOOLS FOR QUALITY MANAGEMENT
  Keywords: Quality Management, Quality Engineering

  Abstract: The monograph "Modern tools in quality management" is a summary of the author's accumulated experience, regarding the analysis of key global trends leading to the need for management solutions in quality management to generate intelligent and sustainable economic growth of the Bulgarian economy. The methods and tools help to increase efficiency (achieving goals) and efficiency (saving resources) in a systematic and purposeful way, which can be summed up with the concept of "quality engineering". The object of the development is a modern toolkit in the field of quality management, and the subject – the various aspects of application.

  References

   Issue

   , pp. 180, 2022, Bulgaria, Sofia, King, ISBN 978-619-7613-02-5

   Full text of the publication

   Вид: монография/части от монография