Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Antchev, M. H., Petkova, M. P., Antchev H.M., Tomova A.M.
Title: Computer Investigation of Three phase Clarke-Maximum (maximum p,q) Trigonometrical PLL for Grid Connected Power Converters
Keywords: power electronics, PLL, grid converters

References

    Issue
    International Journal of Electronics and Communication Engineering and Technology (IJECET), vol. 5, issue 1, pp. 119-129, 2014, India, IAEME, ISSN 0976-6464

    Full text of the publication

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор

    Въведена от: проф. д.т.н. Михаил Христов Анчев