Оригинал (Original)
Автори: Велчев, А. П.
Заглавие: Ценообразуване (Трета част). Анализ на приноса. Метод на критичната точка
Ключови думи: Ценообразуване, Анализ на приноса, Метод на критичната точка

Абстракт: Това е трета последна част от серия публикации, водещи стъпка по стъпка към изучаването на методи за ценообразуване. Разгледани са анализ на приноса и на

Библиография

  Издание

  сп. „Математика плюс“, том 26, брой 2, стр. стр. 38 – 44, 2018, България, София, Архимед, ISSN 0861-8321

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Velchev, A. P.
  Title: PRICING (PART THREE). CONTRIBUTION MARGIN ANALYSIS. BREAK EVEN POINT METHODS
  Keywords: PRICING, CONTRIBUTION MARGIN ANALYSIS, BREAK EVEN POINT METHODS

  Abstract: This is the third part of an article series, which is a step-by-step guide on the most popular pricing methods in economics. In this article are considered the contribution margin analysis, and different kinds of Break Even Points (BEP) and respective BEP pricing methods. Here are solved one problem from [2] and several new ones.

  References

   Issue

   Journal for pedagogy of mathematics, Mathematics plus, vol. 26, issue 2, pp. 38 – 44, 2018, Bulgaria, Sofia, Archimedes, ISSN 0861-8321

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание