Оригинал (Original)
Автори: Велчев, А. П.
Заглавие: Ценообразуване (втора част). Маржинален подход
Ключови думи: Ценообразуване, Маржинален подход

Абстракт: Това е втора част от серия публикации не тема "Ценообразуване". На достъпен език са за ученици и неспециалисти. Решени са две задачи тук, оставени като отворени в първата част, три нови и е формулирана задача, чието решение е поместено в следващата част 3.

Библиография

  Издание

  сп. „Математика плюс“, том 25, брой 3, стр. стр. 58 – 65, 2017, България, София, Издателство на ВУЗФ, София, България, ISSN 0861-8321

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Velchev, A. P.
  Title: MARGINAL ANALYSIS-BASED METHOD FOR CALCULATIVE PRICING
  Keywords: Pricing, marginal costs method

  Abstract: This is the second part of an article series, devoted to introduce the readers with methods for pricing in economics. Here are solved two problems from the first article, three new problems and another one is formulated, but it remained open for solving, yet not solved here.

  References

   Issue

   magazine for pedagogics of mathematics, vol. 25, issue 3, pp. 58 – 65, 2017, Bulgaria, Sofia, Publishing house of VUZF, Sofia, Bulgaria, ISSN 0861-8321

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание