Оригинал (Original)
Автори: Грозданов, К. Ц.
Заглавие: ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
Ключови думи: Дихателната защита. Дихателни апарати

Абстракт: Основната цел на дихателната защита е да постигне високо ниво на готовност на силите и средствата на пожарните и спасителни служби за ефективни действия при гасене на пожари и спасителни операции в атмосфера, непосредствено опасна за живота и здравето.

Библиография

  Издание

  Първо, 2015, България, София, Крисан–С, ISBN 978-954-8655-72-9
  Autors: Grozdanov, K. T.
  Title: DIHATELNA ZAShtITA SREDSTVA ZA ZAShtITA NA DIHATELNITE ORGANI
  Keywords: Dihatelnata zashtita. Dihatelni aparati

  Abstract: Osnovnata tsel na dihatelnata zashtita e da postigne visoko nivo na gotovnost na silite i sredstvata na pozharnite i spasitelni sluzhbi za efektivni deystvia pri gasene na pozhari i spasitelni operatsii v atmosfera, neposredstveno opasna za zhivota i zdraveto.

  References

   Issue

   Parvo, 2015, Bulgaria, Sofia, Krisan–S, ISBN 978-954-8655-72-9

   Вид: учебник