Оригинал (Original)
Автори: Грозданов, К. Ц.
Заглавие: Наръчник на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации
Ключови думи: доброволци, обучение

Абстракт: В книгата се разглеждат начините на оповестяване, как да действаме и оказваме помощ при операции по издирване и спасяване, оказване на първа долекарска помощ, овладяване и ликвидиране на екологични инциденти, радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии с опасни вещества и материали, ограничаване и ликвидиране на пожари.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 463, 2018, България, София, Везни -4, ISBN 9789549977745
  Autors: Grozdanov, K. T.
  Title: Narachnik na dobrovolnite formirovania za zashtita pri bedstvia, pozhari i drugi izvanredni situatsii
  Keywords: dobrovoltsi, obuchenie

  Abstract: V knigata se razglezhdat nachinite na opovestyavane, kak da deystvame i okazvame pomosht pri operatsii po izdirvane i spasyavane, okazvane na parva dolekarska pomosht, ovladyavane i likvidirane na ekologichni intsidenti, radiatsionna, himicheska i biologichna zashtita pri intsidenti i avarii s opasni veshtestva i materiali, ogranichavane i likvidirane na pozhari.

  References

   Issue

   , pp. 463, 2018, Bulgaria, Sofia, Vezni -4, ISBN 9789549977745

   Вид: учебник