Оригинал (Original)
Автори: Анелия Бобочоева., Филипов, К. Б.
Заглавие: Възможности за енергийни и неенергийни приложения на изотопа калифорний-252
Ключови думи: californium-252 nuclear power energy

Абстракт: This article presents the main properties of the isotope californium-252 and its possible applications both in the field of nuclear power energy and in the non-energy applications. Methods for isotopes obtaining are described and some characteristics of their usage in specific applications are discussed. A brief comparative analysis is performed between californium-252 and other neutron sources.

Библиография

  Издание

  Енергиен форум 2020, 2020, България, Варна, НТСЕ, ISBN ISSN: 2367-6728
  Autors: Bobochoeva A., Filipov, K. B.
  Title: POSSIBILITIES FOR ENERGY AND NON-ENERGY APPLICATIONS OF THE CALIFORNIUM-252 ISOTOPE
  Keywords: californium-252 nuclear power energy

  Abstract: This article presents the main properties of the isotope californium-252 and its possible applications both in the field of nuclear power energy and in the non-energy applications. Methods for isotopes obtaining are described and some characteristics of their usage in specific applications are discussed. A brief comparative analysis is performed between californium-252 and other neutron sources.

  References

   Issue

   Energy forum 2020, 2020, Bulgaria, Varna, NTSE, ISBN ISSN: 2367-6728

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.