Оригинал (Original)
Автори: Момчилова, М. К.
Заглавие: (Не)допустими академични практики
Ключови думи: обучение от разстояние в електронна среда, етични проблеми, недопустими академични практики

Абстракт: Повод за написване на статията са етични проблеми, появили се в процеса на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Анализът на данните, събрани от проведено емпирично изследване на поведението на студенти, преподаватели и административни служители от два български университета, потвърждава съществуването на обезпокоителни академични практики, които се прилагат както в процеса на обучение, така и при проверка и оценка на знанията. Изложението в настоящата статия е направено в съответствие с принципа AIDA. Предложено е собствено работно определение на недопустимите академични практики, посочени са причините за появата и устойчивостта им. Направените изводи и препоръки целят не само ограничаване на вредата от подобно неправомерно поведение, но и подобряване на работата в академична среда като цяло.

Библиография

  Издание

  ТУ-София, том III, брой 3, стр. стр. 70-77, 2022, България, София, ТУ-София, ISBN ISSN:2683-0876

  Издателските права се държат от Технически университет - София

  Autors: Momchilova, M. K.
  Title: Dishonesty and Negligence: A Harrowing Experience
  Keywords: online learning environment, academic integrity, improper dependencies

  Abstract: The following article discusses some examples of academic misconduct observed in a specific online learning environment. The accumulated data contains instances of ethical breach carried out by first and second year university students and tenure-track faculty members. The period of participant observation spans from February 2020 to December 2021. Online tools as well as direct face-to-face conversations were used to detect negligence, improper dependencies and various types of academic dishonesty. Findings are analysed in view of pre-established social circumstances. Conclusions are to be regarded as highly case-specific, while recommendations might be used for improvement of academic behaviour anywhere.

  References

   Issue

   Technical University of Sofia, vol. III, issue 3, pp. 70-77, 2022, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN ISSN:2683-0876

   Copyright Технически университет - София

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание