Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, К. К., Кацарова, П. Ц., Шопов, И. Н.
Заглавие: СЪСТОЯНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПРОЦЕСА ФИНО ДИАМАНТЕНО СТРУГОВАНЕ НА ОПТИЧНИ ПОВЪРХНИНИ
Ключови думи: оптика, оптични детайли, процес, диамантено струговане.

Абстракт: Отрасълът, свързан с обработката на оптични детайли търпи непрекъснато развитие и усъвършенстване на използваното оборудване. Наблюдава се процес на интензивно създаване на нови високо производителни машини и уреди за контрол на процесите с обратна връзка между тях. Довършителните процеси са важна и неизбежна част от процеса на производство в оптиката. В настоящия доклад са разгледани методи за обработка на оптични повърхнини чрез фино диамантено струговане. Разгледани са както обработки на конвенционална оптика, така и обработка на сложни оптични повърхнини.

Библиография

  Издание

  МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС - 2017“, 2017, България, Пловдив, ISBN ISSN 2367-8569

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Georgiev, K. G., Katsarova, P. C., Shopov, I. N.
  Title: STATE OF STUDIES OF THE PROCESS OF FINE DIAMOND TURNING ON OPTICAL SURFACES
  Keywords: optics, optical elements, process, diamond turning

  Abstract: The industry associated with the processing of optical components undergoes continuous development and improvement of equipment used. There is a process of intense creation of new high-performance machines and equipment for process control with feedback between them. Finishing processes are important and inevitable part of the manufacturing process in optics. In this paper, there are examined methods of processing of optical surfaces by fine diamond turning. There are considered as processing of conventional optics and processing of complex optical surfaces.

  References

   Issue

   YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS - 2017", 2017, Bulgaria, Plovdiv, ISBN ISSN 2367-8569

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум