Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, К. К., Кацарова, П. Ц., Шопов, И. Н.
Заглавие: НАУЧНИ ХИПОТЕЗИ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАБОТВАНАТА ПОВЪРХНИНА ПРИ ДИАМАНТЕНО СТРУГОВАНЕ
Ключови думи: научни хипотези, технологични фактори, качествени параметри,

Абстракт: В настоящият доклад са издигнати научни хипотези за влиянието на технологичните фактори върху качеството на обработваната повърхнина при диамантено струговане. Направена е класификация на технологичните фактори влияещи върху качеството на повърхнината при обработка чрез диамантено струговане. Издигнатите научни хипотези обясняват какви биха били промените в грапавостта на обработваната повърхнина чрез диамантено струговане, при промяна на различните технологични фактори.

Библиография

  Издание

  МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС - 2018“, 2018, България, Пловдив, ISBN ISSN 2367- 8569

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Georgiev, K. G., Katsarova, P. C., Shopov, I. N.
  Title: HYPOTHESIS FOR THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE QUALITY OF THE TREATED SURFACE BY THE PROCESS OF DIAMONDED TURNING
  Keywords: scientific hypotheses, technological factors, quality of the surface, diamond turning

  Abstract: In this report, scientific hypotheses have been raised about the influence of technological factors on the quality of the surface treated in diamond turning. A classification of the technological factors influencing the quality of the surface during processing by diamond turning was made. The raised scientific hypotheses explain what would be the changes in the roughness of the surface to be treated by diamond turning when changing the different technological factors.

  References

   Issue

   YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS - 2018", 2018, Bulgaria, Plovdiv, ISBN ISSN 2367- 8569

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум