Оригинал (Original)
Автори: Велчев, А. П.
Заглавие: Ценообразуване. Методи на пълните и средни разходи
Ключови думи: пълни разходи, маржинални разходи

Абстракт: Това е първа част от серия от три публикации. Запознати са читателите, на достъпен език, със следните основни икономически понятия: видове разходи, рентабилност, печалба, както и силните и слаби страни на два метода на ценообразуване. Четири задачи за решаване са включени в този материал: две с пълните решения и две предназначени за самостоятелно решаване от читателите, изпращане от тяхна страна на решенията до издателството, с предложение най-пълното, добро и оригинално решение да бъде публикувано в списанието в следващата втора част от настоящата публикация. Ако такова не бъде изпратено от читател, авторът ще публикува свое.

Библиография

  Издание

  сп. „Математика плюс“, том 25 (98), брой 2, стр. стр. 57 - 62, 2017, България, София, на ВУЗФ, ISSN 0861-8321

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Velchev, A. P.
  Title: Pricing. Full and medium cost methods
  Keywords: Pricing, Full cost method, medium cost method.

  Abstract: This is the first part of an article series. Here are considered different economic concepts and problems: types of costs, rentability, revenue and the strengths and the weaknesses of two methods for calculative pricing. Four tasks for solving are included in this article: two with solutions and two for solving at home by the reader, sending the solutions to the redaction of the journal and waiting the best one to appear in its next issue.

  References

   Issue

   Journal for pedagogy of mathematics, Mathematics plus, vol. 25, issue 2, pp. 57 - 62, 2017, Bulgaria, Sofia, VUZF publishing house, ISSN 0861-8321

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание