Оригинал (Original)
Автори: Tabov, JB., Велчев, А. П., Vassilev, K.
Заглавие: Моделиране на динамиката на монетното обръщение в миналото, на базата на монетни находки
Ключови думи: монетни находки, моделиране, динамика на монетното обръщение

Абстракт: Представен е Модел на динамиката на монетното обръщение в миналото, на базата на монетни находки, описани в статия на Здравко Пляков, в по-ранен брой на същото списание.

Библиография

  Издание

  сп. Исторически преглед, том LX, брой 2, стр. стр. 199-207, 2004, България, София, Институт за исторически изследвания при БАН, ISSN 0323-9748

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tabov, JB., Velchev, A. P., Vassilev, K.
  Title: mathematical modelling of the dynamics of monetary circulation in the past, based on coin finds
  Keywords: coin finds, dynamics of monetary circulation, mathematical model

  Abstract: We present a mathematics model of monetary circulation in the past, basing on coin finds, described in an article from the historian Zdravko Plyakov, published in the same journal, two years before this work.

  References

   Issue

   Bulgarian Historical Review, vol. LX, issue 2, pp. 199-207, 2004, Bulgaria, Sofia, Institute for Historical Studies, Bulgarian Academy of Sciences, ISSN 0323-9748

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание