Оригинал (Original)
Автори: Petrov, P., Ivanov, Y., Велчев, А. П., Stefanov, ST.
Заглавие: Иновативни практики в обучението по математика в България
Ключови думи: Системата на Сендов, Проблемна група в образованието (ПГО),

Абстракт: В статията са разгледани експериментални обучения, провеждани в България, засягащи пряко и обучението по математика.

Библиография

  Издание

  Сборник с доклади на Jubilee conference SREM, стр. стр. 153-160, 2020, България, кк Пампорово, Университетско "Св. Паисий Хилендарски", Пловдив, ISBN 978-619-202-595-3

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Petrov, P., Ivanov, Y., Velchev, A. P., Stefanov, ST.
  Title: Innovative Practices in Mathematics Education in Bulgaria
  Keywords: Sendov's system, Problem group in Education, project Active mathematics, Perpendicularlateral thinking

  Abstract: In this article are considered educational pedagogical experiments, carried out in Bulgaria, which strongly concern mathematics education.

  References

   Issue

   Proceedings of the Jubilee conference SREM, pp. 153-160, 2020, Bulgaria, Pamporovo resort, University press St. Paisii Hilendarski, ISBN 978-619-202-595-3

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум