Оригинал (Original)
Автори: Велчев, А. П.
Заглавие: Приложение на компютърни графични методи за решаване на системи уравнения при въвеждане на функции на Коб-Дъглас при студенти-икономисти
Ключови думи: компютърни графични среди и методи, системи за компютърна ал

Абстракт: В доклада е разгледана възможност за използване на компютърни графични методи за решаване на системи уравнения при въвеждане на производствени функции на Коб-Дъглас при студенти икономисти. Системи за Комптърна Алгебра (СКА) могат да бъдат използвани за целта. Тум ползвам СКА Derive 6.1. Аритметическите пресмятания без СКА могат да бъдат твърде тежки и отегчителни, та дори и непосилни за студенти, а дори и за утвърдени специалисти при работа с взети от практиката числови данни.

Библиография

  Издание

  НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 51, брой 5, стр. стр. 82-87, 2012, България, Русе, Съюз на учените

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Velchev, A. P.
  Title: An application of computer graphical methods for solving systems of equations when introducing economy students with Cobb–Douglas production function
  Keywords: CAS, computer graphical environments and methods, Cobb–Douglas production function

  Abstract: An Application of Computer Graphical Methods for Solving Systems of Equations in Introducing Economic Students with Cobb-Douglas functions: The paper considers a possibility to support the introduction of students of economics to Cobb-Douglas function by computer methods for graphical solving of systems of equations. Computer Algebra Systems may (CAS) be used for this goal. Here is used Derive 6.1. Algebraic calculations will be very difficult and boring in this case without electronic calculator or computing technology.

  References

   Issue

   Annual of the University of Rousse, vol. 51, issue 5, pp. 82-87, 2012, Bulgaria, Rousse, Union of the Bulgarian Scientists

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум