Оригинал (Original)
Автори: Велчев, А. П.
Заглавие: За един подход към текстовите задачи в училище
Ключови думи: текстови задачи; изоморфизъм; принцип за дуалност; задачи от движение, работа, сплави и разтвори

Абстракт: Тук е представен един нов подход към текстовите задачи, който предлагам за извънкласната работа с ученици от 10-ти - 12-ти клас от профил математика. Цели на подхода: усилване на творческо-изследователското мислене, откриване на неподозирани сходства между различни типове текстови задачи, както и пропедевтика на понятията изоморфизъм и принцип за дуалност.

Библиография

  Издание

  Сборник с доклади „Математика и математическо образование” на 40-та юбилейна пролетна конференция на СМБ, стр. стр. 374-379, 2011, България, кк Боровец, на Съюза на Българските Математици

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Velchev, A. P.
  Title: About one possible approach to the text problems at school
  Keywords: text problems, isomorphism, duality principle, problems for motion, work, alloys and fusions

  Abstract: Here is presented a new possible approach to the text problems at school for students, profiled at studying mathematics. Targets of this approach - strengthening the investigatory and creative thinking, discovering of unsuspected and unexpected equivallence between different types of text problems - for motion, work, alloys and fusions, etc. - propaedeutics of the concepts isomorphism and the duality principle.

  References

   Issue

   Proceedings of the 40-th Spring Conference of UBM, pp. 374-379, 2011, Bulgaria, Borovets resort, Union of Bulgarian Matematicians Press

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч.