Оригинал (Original)
Автори: Христова, Р. Д., Георгиев, К. К.
Заглавие: Изследване на ефективността на организационния модел на Рийзън за авиационните произшествия
Ключови думи: Модел на Рийзън, организационно произшествие, експертна оценка

Абстракт: Организационният модел на произшествията на Рийзън е модел на причинно-следствените връзки при произшествие, който е добре известен в авиационната индустрия. Организационните процеси водят до латентни условия (фактори), които могат да предизвикат грешки и да влошат защитите на системата. Този модел е фундаментален при управление на безопасността, но реализирането му на практика може да бъде предизвикателство. Настоящото изследване сравнява резултатите от независимото прилагане на модела за два примерни случая на авиационни произшествия от три студентски екипа. Ограниченото припокриване на получените латентни и активни фактори демонстрира важността на обучението по безопасност за постигане на надеждни заключения.

Библиография

  Издание

  Бултранс 2021, стр. стр. 19-27, 2021, България, Созопол, ISSN 1313-955X
  Autors: Hristova, R. D., Georgiev, K. K.
  Title: Evaluation of the effectiveness of the Reason's organizational accident model
  Keywords: Reason's model, organisational accident, expert assessment

  Abstract: The Reason's organisational accident model is a model of accident causation that is well known in the aviation industry. The organizational processes result in latent conditions that can cause errors and degrade the defences of the system. This model is fundamental for safety management but it's practical implementation could be a challenge. The results of independent application of the model on two sample aviation accident cases by three student teams were compared. The limited overlap of the output latent and active conditions demonstrates the importance of the safety training for achieving consistent conclusions.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2021, pp. 19-27, 2021, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание