Оригинал (Original)
Автори: Атанасова, П. Л.
Заглавие: Маладаптивният перфекционизъм и ефектът на тревожността върху академичното представяне на студентите, обучаващи се от разстояние
Ключови думи: маладаптивен (нездравословен) перфекционизъм, тревожност, чу

Абстракт: Настоящата статия разглежда маладаптивния (нездравословен) перфекционизъм, породената от него тревожност и негативното им влияние върху академичното представяне на студентите, обучаващи се от разстояние. Написването й е провокирано от интереса на автора към позитивната психология и прилагането й при обучението по чужд език, както и от необходимостта да се привлече интересътна по-широк кръг хора: студенти, преподаватели и родители към този проблем („тъмната страна на съвършенството“). Перфекционизмът е характерен начин на мислене, който, доведен до крайности, би могъл да е дори вреден, водещ до намалена креативност, склонност към отлагане и силен стрес. Статията дава насоки запреодоляване на подобно мислене, чрез преразглеждане на някои основни убеждения, очаквания и цели.

Библиография

  Издание

  Техники и технологии в чуждоезиковото обучение, том 3, брой 3, стр. стр. с.157-163, 2022, България, София, Технически университет - София, ISBN 2683-0876 [issn]

  Издателските права се държат от Технически университет - София

  Autors: Atanasova, P. L.
  Title: Maladaptive Perfectionism and the Effect of Anxiety on the Academic Performance of Distance Learning Students
  Keywords: maladaptive (unhealthy) perfectionism, anxiety, foreign language distance learning, digital environment

  Abstract: Maladaptive Perfectionism and the Effect of Anxiety on the Academic Performance of Distance Learning StudentsSen. LecturerPetyaAtanasova, Technical University of SofiaAbstract:This article examines maladaptive (unhealthy) perfectionism, the anxiety it causes, and its negative impact on the academic performance of distance learning students. It was provoked by the author's interest in positive psychology and its application in foreign language teaching, as well as the need to inform and attract the attention of students, teachers and parents to this problem ( „the dark side of the perfectionism“).Perfectionism is a characteristic way of thinking that, taken to extremes, could even be harmful, leading to reduced creativity, procrastination and stress.The article provides some guidelines for overcoming such thinking by reconsidering some basic beliefs, expectations, and goals.

  References

   Issue

   Techniques and Technologies in Foreign Language Teaching, vol. 3, issue 3, pp. с.157-163, 2022, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN 2683-0876 [issn]

   Copyright Технически университет - София

   Вид: статия в списание