Autors: Velichkova, R. T., Markov, D. G., Simova, I. S., Pushkarov, M. I., Denev, I. N., Ivanov, I. I., Wandong Zheng.
Title: Possibility for Using Biochar for Sustainable Agriculture: a Case Study in Bulgaria
Keywords: biochar, sustainable agriculture

References

    Issue

    , 2022, Singapore,

    Вид: публикация в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus